Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 861

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (Take Folckers (geschreven als Fake) treedt in 1733 hoofdmomber over de dochter van
Jacob Peters en Willemina Aalders (geschreven als Alberts) wanneer een verzoek aan de
Etstoel wordt gericht om toestemming te krijgen voor een akte van eenkindschap.
Take Folkers is in 1772 de enige nog in leven zijnde medemomber over de kinderen van Berend
Kuiling en Grietje Pieters.

Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 868.8, Haardstedengeld Eelde, , 1742, pagina 1462
Vermelding: Take Folkers woondt in een kueter huissijn van Hindricks Harteliefs met het hof en het ander Landt heeft hij van andere menschen daer bij gehuirt en holdt twie peerden en mendt daer met voor geldt.
Bedrag: 2-00-00.

Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 868.8, Haardstedengeld Eelde, , 1744, pagina 1481
Vermelding: Taco Folkers woond in een keuter huissijn van Hindricks Harteliefs met het hof en het ander Land heeft hij van andere menschen daer bij gehuirt en holdt twee peerden en mend daer met voor geldt.
Bedrag: 2-00-00.

In 1774 verklaart Take Folkerts 312 gld. schuldig te zijn aan zijn zoon Willem Takes in Haren.
Hieronder valt 150 gld kapitaal met 100 gld. rente en 35 gld. verschoten penningen aan Annechien
Jans, weduwe van Folkert Takes te Groningen, door de crediteur opgeschoten en nog 27 gld.) 
Folkers, Take (I6393)
 
2 - fol. 178 - 20 februari 1727 - Jan Jans Oldenzeel en Kunnichjen Alders (ehel.), te
Zuidlaarderveen, lenen van Harm Roelfs Stapper, Hindrik Jans en Jan Jobink, als voogden over
de dochter van wijlen Jan Peters en Aaltjen Sibes, 100 gld. à 5 %. Borgen: Willem Willems
Busch en Jantjen Jans Oldenzeel [=Jantien Jans Oldies] (ehel.). Getuigen: Tjakko Jans en
Cornelis Harmens.

Deel 3 folio 327
Soort akte: lening
Leners: Jan Jans Oldenziel x Kunnechien Alders te Zuidlaarderveen
Uitleners: Harmen Roelofs Stapper, Hindrik Jans en Jan Jobing, mombers over
dochter van Jan Pieters (†) en Aaltje Sibes
Bedrag: 100
Keurnoten: Tjakko Jans en Cornelis Harms
Plaats: Zuidbroek
Datum: 20-2-1727
Bijzonderheden: Willem Willems Busch x Jantje Jans Oldenziel als borg

Lidmaten Sappemeer
1750
[folio 459]
Bij het Voordiep ten Zuiden
Willem Willems Bosch en
Jantje Jans egtelieden

Jantje Willems Bosch jonge dochter

Den 11 maart1753
…tot de gemeente overgekomen:

Jantje Willems Bosch jonge dochter 
Oldenzeel, Jantjen Jans (I1748)
 
3 - fol.114v - 10 maart 1636 - Jan Hovinck], en Focco Hovinck, broers, met Jan Jans en Gese
(ehel.), en Jan Roleffs en Elleke (ehel.) kwiteren Abel Garbrants, te Lalleweer, vanwege een
rechtszaak welke geruime tijd heeft gelopen, vanwege gesloten compromismannen te weten
Tiabbo Peters en Tijddo Jurjens, volgens geschrift d.d. 12 september 1635. Het betreft de
nalatenschap van wijlen hun moeder Esse. Abel behoudt 4 deimt land zijn leven lang, waarover
3 daler rente, terwijl Focko Hovinck verkrijgt 1 ½ deimt land . Getuigen: Tijddo Jurjens en A.
Aeijlkens [=Albert Aeijlkens]

RA Vee Beerta, Folio288 - 4 mei 1643 - HUWELIJKSCONTRACT. Focko Hovinck en Geertjen Geerds,
weduwe van Aeißo Popkens. Focko brengt o.a. in zijn land onder Zuidbroek te Tusschenloegen.
Geertjen brengt in haar halve huis in de Beerta waarin ze woont. Geertjen heeft met Aeißo een zoon Gerriet.
Brg.: Jan Hovinck, broer; Jan Jans Oldenseel, zwager; hopman Aeito Aeilkes oom; Henrijc Eltiens, neef; Luppo Tonckerts.
Br.: Geert Jacobs, vader; Onno Geerds, broer; Popko Aeißens, vader van haar vorige man; Sebo Huninga en Geerdt Adams als naebueren.

RA Vee Beerta, Folio304 - 16 juni 1643 -Aeißo Tiarckens, pr.vmd., Onno Geerds en Geerdt Adams,
voogden over Aeißo Popkens en Geertjen=s (gew. ehel.) onmondige vaderloze kinderen, Hille, Gerriet, Ette en Asse ter ener zijde,
en Focko Hovinck als stiefvader en Geertjen (ehel.) als stiefvader en moeder ter andere zijde. Afhandeling.
De voogden verkopen aan Focko Hovincke en Geertjen (ehel.) de halve behuizing de halve schuur oock een heck met de aenpart
van de till staende in die Beerte op raedsheer Phoebens landt tevens is verkocht de helft van het koren in het land de helft
van de levende have en de helft van het ingoed. De ouders zullen voor ieder kind 300 daler betalen en ze onderhouden tot hun zestiende.
Bij dit akkoord zijn aanwezig geweest de beide grootvaders, Popke Aeißens en Geerdt Jacobs, tevens de buren Sebo Huninga en Jan Roelfs.
Getuigen: Jan Roelfs en Alardt Roelffs.

21 8 1654: Focco Hoving cav. voor zijn huisvrouw Geertjen verklaart zich te hebben ingelaten
als borge voor Poppo Tijapkes en Geesjen el., nopende de vierde part van land die Wapke Emmels,
Haijo Sijpkes en Poppo Tijapkes aan sal. Rempt IJpkes en Hille el. op 10 7 1654 hebben verpacht,
volgens verzegeling in Beerster protocol, Poppo Tijapkes cav. voor zijn huisvrouw Geeske laat zich
in als borge voor Wapke Emmels en Haijo Sijpkes nopende gedachte vierde part land zijnde drie parten,
volgens verzegeling van 10 07 1654 in Beerster protocol.[GrA RA Winschoten]. 
Hoving, Focko (I6792)
 
4 - fol.114v - 10 maart 1636 - Jan Hovinck], en Focco Hovinck, broers, met Jan Jans en Gese
(ehel.), en Jan Roleffs en Elleke (ehel.) kwiteren Abel Garbrants, te Lalleweer, vanwege een
rechtszaak welke geruime tijd heeft gelopen, vanwege gesloten compromismannen te weten
Tiabbo Peters en Tijddo Jurjens, volgens geschrift d.d. 12 september 1635. Het betreft de
nalatenschap van wijlen hun moeder Esse. Abel behoudt 4 deimt land zijn leven lang, waarover
3 daler rente, terwijl Focko Hovinck verkrijgt 1 ½ deimt land . Getuigen: Tijddo Jurjens en A.
Aeijlkens [=Albert Aeijlkens]

- fol.287 - 21 mei 1658 - Jan Hovinck en Sijben (ehel.) verkopen aan Jan Jansen Oldenziel en
Gese (ehel.) 2 deimt en 2 delen van een vierendeel deimt , zoals Jan Hovinck heeft geërfd van
zijn moeder Esse. Het is gelegen te Zuidbroek. Ten noorden de Ganse kampe, ten oosten de
Lietze, ten zuiden jr. Abel Coenders, ten westen Arent Lambers. Prijs: 300 daler Getuigen:
Eppe Haijes en Siben Remkens

30 4 1661: Hindrick Jacobs Duiringk en Doede el. won. in Finserwoldt verklaren van Jan Hovingk
en Sijben el. geleend te hebben 150 daelder, voor 9 daelder jrl. rente.[GrA RA Winschoten d.d. 30 4 1661]

3 5 1661: Galtije Cornelijs, Hindrick Hindricks en mr. Luitijen Nannes timmerman cav. voor haar
huisvrouwen Hemke, Geertije en Greetije verklaren van Jan Hovingk en Sijben el. geleend te hebben
150 daelder, voor 9 daelder jrl. rente.[GrA RA Winschoten d.d. 3 5 1661]. 
Hoving, Jan (I6791)
 
5 - fol.114v - 10 maart 1636 - Jan Hovinck], en Focco Hovinck, broers, met Jan Jans en Gese
(ehel.), en Jan Roleffs en Elleke (ehel.) kwiteren Abel Garbrants, te Lalleweer, vanwege een
rechtszaak welke geruime tijd heeft gelopen, vanwege gesloten compromismannen te weten
Tiabbo Peters en Tijddo Jurjens, volgens geschrift d.d. 12 september 1635. Het betreft de
nalatenschap van wijlen hun moeder Esse. Abel behoudt 4 deimt land zijn leven lang, waarover
3 daler rente, terwijl Focko Hovinck verkrijgt 1 ½ deimt land . Getuigen: Tijddo Jurjens en A.
Aeijlkens [=Albert Aeijlkens] 
Hoving, Elcke (I6793)
 
6 - fol.114v - 10 maart 1636 - Jan Hovinck], en Focco Hovinck, broers, met Jan Jans en Gese
(ehel.), en Jan Roleffs en Elleke (ehel.) kwiteren Abel Garbrants, te Lalleweer, vanwege een
rechtszaak welke geruime tijd heeft gelopen, vanwege gesloten compromismannen te weten
Tiabbo Peters en Tijddo Jurjens, volgens geschrift d.d. 12 september 1635. Het betreft de
nalatenschap van wijlen hun moeder Esse. Abel behoudt 4 deimt land zijn leven lang, waarover
3 daler rente, terwijl Focko Hovinck verkrijgt 1 ½ deimt land . Getuigen: Tijddo Jurjens en A.
Aeijlkens [=Albert Aeijlkens] 
Roelofs, Jan (I6794)
 
7 - fol.119 - 8 mei 1644 - Gebel Jans, te Muntendam, en Moder (ehel.), Swijko Eppens, Hebelo
Eggens, en Eggo Luijrs, voogden over wijlen Jan Egberts en Moder (gew.ehel.) hun nagelaten
vaderloze kinderen versetten aan Ebelo Eltiens [=Ebell Elltijens] en Bouwe [merk] (ehel.) een
behuizing te Zuidbroek bij het Nieuwe Diep op stadsgrond met de plaats, zoals genoemd
echtpaar bewonen [!]. Tijd: 6 jaar. Prijs: 500 car.gld. Getuigen: Theodorus Meiers en Peter
Sappens.

- fol.54v - 3 april 1647 - Gebel Jans [=Gebell Jansen] en Moder [=Moeder Gebel] (ehel.), te
Muntendam, Bouwo Idses [=Buwe Idses] en Jantien (ehel.), Swijko Eppens, Hebel Eggens en
Folkert Peters, voogden over wijlen Jan Egberts en Moder (gew.ehel.) hun nagelaten vaderloze
kinderen, versetten aan Ebelo Eltiens en Bauwe (ehel.) een behuizing te Zuidbroek bij het
Nieuwe Diep op grond van de stad Groningen zoals genoemd echtpaar bewoont. Tijd: 6 jaar.
Prijs: 500 car.gld. Te betalen in twee termijnen. Getuigen: Focco Euwens [=Focko Eeues] en
Peter Sappens

26 april 1647 - Frerick Willems [merk] en Anna [merk] (ehel.) verkopen aan Ebell
Eltiens en Baeuwe [merk] (ehel.) een behuizing en schuur, zoals ze bewonen, staande op
Zuidbroekster kerkengrond, tevens de mest en de donge, met de rogge in het land, verder de
levende have, paarden, koeien, schapen, varkens etc., ook de huismansgereedschappen.
Daarnaast wordt overgedragen de kerkenheerd. met de omliggend kerkenlanden, nog 6 deimt
land toebehorend aan de heer Hooftman. Prijs: 5000 car.gld. Borg: Ebell Eppens. Getuigen:
Albert Berents en Hermannus Clementis.

26 april 1647 - Ebell Eltiens en Baeuwe [merk] (ehel.) verklaren dat Ebell Eppens
zich als borg voor de betaling heeft ingelaten voor de door haar van Frerick Willems gekochte
boerderij. Borg: Jan Jansen Oldenseell, i.p.v. Ebell Eppens. Getuigen: Albert Berents en
Hermannus Clementis.

5 mei 1649 - Ebel Eltiens [=Ebell Elltijens], te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw
Bauwe, is schuldig aan Jantien Hindricks, weduwe van Hindrick Tonnijß, 300 daler à 6%.
Borg: Jan Jans Oldensiel, mede namens zijn vrouw Gese. Getuigen: Abraham Ottens en Jan
Geerdts Busger [=Jan Gerdts Busscher]

- fol.4 - 19 augustus 1653 - Ebel Elties [=Ebell Elltijens], te Zuidbroek, en Bouwe [merk]
(ehel.) zijn schuldig aan de huiszittende armen van Zuidbroek en Muntendam 400 daler, welk
bedrag comparanten wegens een gerechtelijke sententie d.d. 22 maart 1653 wegens wijlen
Frerick Willem en Anna (gew.ehel.) opgelegd is te betalen. Het bedrag wordt gevormd door de
volgende posten te weten 100 daler volgens hun testament, nog 100 daler wegens een legaat
d.d. 2 juni 1646, en 100 daler wegens 16 mei 1648 door hem, en 100 daler door zijn huisvrouw
d.d. 23 augustus 1651, zoals ze aan de armen hebben vereerd. De armevoorstanders waren Jan
Boeckholt en Oltger Bonnekes. Tegen 6% rente. Getuigen: Meint Berents en Pieter van
Dunderen

- fol.205v - 7 mei 1670 - Eltio Fockens verkoopt aan zijn beide ooms Hindrick Eltiens] en Ebel
Eltiens en hun vrouwen zijn aandeel van de landerijen en behuizing zoals hij van zijn
grootmoeder . Ten eerste 1/5 deel van de halve behuizing te Zuidbroek, zoals wordt bewoond
door Jan Jans Oldensiel. Ten tweede wordt verkocht Eltio’s deel van de heerd waarop de
behuizing staat. Ten derde zijn deel land in een stuk land Hovinge venne. Ten vierde zijn deel
in een stuk land Hovinge campe. Zoals comparant deze stukken heeft geërfd van zijn
bestemoeder. Prijs: 800 car.gld. Getuigen: Jan Tammens en Jan Alderts. [Tevens tekent: Trijnte
Peters]

2 januari 1674 - Hindrick Hindricks, mede namens zijn vrouw Wije, Peter Hindrix en
Jan Hindrix, Ubbo Fransen [=Ubbe Frans], mede namens zijn vrouw Frouwe, alsmede Lamke
Hindrix en Esse Hindrix, samen erfgenamen van Hindrick Elties, verkopen aan Ebel Elties en
Bouwe (ehel.) een stuk groenland, veen en bouwte, met de rogge erop uitgezaaid, alsmede 1/4
deel van een huis en schuur op dit land staande, waarvan de helft Jan Oldenzeel toekomt. Alles
te Tusschen Loegen. Ten noorden het kerkenland, ten oosten het Muntendamsterdiep, ten
zuiden Jan Oldenzeel, ten westen de Boerewijck. Prijs: 546 car.gld. Getuigen: Luicken Sijses
en Michiel Jansen [=Michgel Jansen].

21 februari 1678 - H.V.
Jan Ebels en Jickien Sijntkes. Jan brengt in 600 car.gld. Brg.: Ebel Elties en Bouwe [merk],
ouders; Br.: [doorgehaald: Nanne Etskes en Heuwe Sijntkes, als half ende volle broeder] Etske
Jans en Cornelis Jans, vedders; Getuigen: Jacob Willems en Galtie Jurriens.

- fol.195v - 5 april 1678 - Ebel Elties en Bouwe [=Bouwe Rengers][merk] (ehel.), te
Zuidbroek, verkopen aan Jacob Willems en Jantien (ehel.), te Muntendam, 1/3 deel van een
kamp land groot 4 deimt, waarvan kopers reeds 2/3 deel bezitten, te Muntendam gelegen. Dese
campe weert alle jaren om met twee andere campen naer naest geswettet. Aan deze drie
weerkampen ligt ten noorden schipper Jan Harmens, als gebruiker, ten oosten de Olde Ae, ten
zuiden Albert Ligger, als gebruiker, ten westen Galte Jurriens als gebruiker, en de
Zuidbroekster pastoriekamp. De uitdrift is naar de Olde wegh. Prijs: 300 car.gld. Getuigen:
Roeleff Claesen en Luijcken Sijsen.

30 november 1681 - H.V.
Cornelis Haesewinkel en Frouwe Ebels. Frouwe krijgt van haar ouders mee 300 car.gld. Brg.:
Jan Haesewinkel, broer; Harbert Havinck, stiefvader; Br.: Ebel Elties [=Ebell Eltijes] en
Bouwe [merk], ouders; Eltie Ebels, Renger Ebels, Jan Ebels, Tiacke Ebels, Focko Ebels en
Aijso Ebels, broers; Eltie Jans, oom; Getuigen: Jan Eppes en mr. Frans Fransen.

9 januari 1683 - Eltie Jansen, voor zich zelf, Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis
Haesewinckel [=Cornelis Hasewinkel] en Frouwe Ebels [=Frouke Ebels] (ehel.), Jan Ebels,
Tiacko Ebels, Focko Ebels, Ayso Ebels [=Aeiso Eebels], samen erfgenamen van wijlen Ebel
Elties en Bouwe (gew.ehel.) verkopen aan Jan Poppes Broer[!] [=Jan Poppes Boer][!] en Jouke
Hindriks [merk] (ehel.), te Zuidbroek, een stuk veen en dal , strekkende van de Bourewijcke in
het oosten tot aen de nie Compagnie aen Hindrick Coops Dragges plaetse toe. Ten noorden
Renger Ebels, als Zuidbroekster kerkenmeijer, ten zuiden Luppe Lamberts en Roeleff Peters.
Prijs: voor ieder roede van 14 roeden in het vierkant 6 Br. stuiver. Het land wordt nu
opgemeten door een landmeter. Er wordt betaald in 3 termijnen. Borgen: Roeleff Peters
[=Roelef Pijeters] en Frouke Everts [merk] (ehel.) Getuigen: Luijcken Sijsens en Frans Fransen.

- fol.83 - 27 februari 1683 - Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis Hasewinckel en Frouwe Ebels
(ehel.), Jan Ebels, de wedman Tiacko Ebels, wedman Focco Ebels en Aijso Ebels, samen
kinderen en erfgenamen van wijlen Ebel Elties en Bouwe (gew.ehel.), in leven wonende te
Zuidbroek, maken een deling van de meeste landen, venen en huizen zoals ze geërfd hebben
van hun ouders.
Ten eerste Eltio Ebels en Tiacke Ebels is ten deel gevallen de kerkenplaats te Zuidbroek met de
halve weeringe en de behuizing erop staande, met het stro en het uitgezaaide koren. In totaal
gerekend op 1500 car.gld., zoals comparanten bewoond en gebruikt hebben.
Ten tweede Renger Ebels is ten deel gevallen de griede boute en veen te Zuidbroek met de
behuizing en hoven met een aandeel in de klap. Ten noorden Renger Ebels met een
Zuidbroekster kerkenplaats, ten oosten den Aede weg, ten zuiden Eltie Jans, ten westen de
Boerwijk. Geschat op 700 car.gld.
Ten derde Focco Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek. Ten
noorden Egbert Alberts, als meijer, ten oosten een kamp van 6 deimt eveneens behorend aan de
erfgenamen, ten zuiden Tonnijs Aepkes, ten westen de wegh na Muntendam. De kamp is
geschat op 700 car.gld.
Ten vierde Cornelis Hasewinckel en Frouwe (ehel.) samen met Aijso Ebels een kamp groot 6
deimt te Zuidbroek. Ten oosten aan de voorgenoemde kamp van 4 deimt swettende. Met een
stukje land te Oterdum. Geschat op 1200 car.gld.
Ten vijfde Jan Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek, ten oosten
van de vorige kamp groot 6 deimt. Geschat op 600 car.gld.
Door contant geld aan elkaar te betalen zullen de verschillen vereffend worden. Enige venen
blijven mandelig. Getuigen: Sijso Derx en commissaris Jan Roelefs. 
Elties, Ebel (I2460)
 
8 - fol.119 - 8 mei 1644 - Gebel Jans, te Muntendam, en Moder (ehel.), Swijko Eppens, Hebelo
Eggens, en Eggo Luijrs, voogden over wijlen Jan Egberts en Moder (gew.ehel.) hun nagelaten
vaderloze kinderen versetten aan Ebelo Eltiens [=Ebell Elltijens] en Bouwe [merk] (ehel.) een
behuizing te Zuidbroek bij het Nieuwe Diep op stadsgrond met de plaats, zoals genoemd
echtpaar bewonen [!]. Tijd: 6 jaar. Prijs: 500 car.gld. Getuigen: Theodorus Meiers en Peter
Sappens.

- fol.54v - 3 april 1647 - Gebel Jans [=Gebell Jansen] en Moder [=Moeder Gebel] (ehel.), te
Muntendam, Bouwo Idses [=Buwe Idses] en Jantien (ehel.), Swijko Eppens, Hebel Eggens en
Folkert Peters, voogden over wijlen Jan Egberts en Moder (gew.ehel.) hun nagelaten vaderloze
kinderen, versetten aan Ebelo Eltiens en Bauwe (ehel.) een behuizing te Zuidbroek bij het
Nieuwe Diep op grond van de stad Groningen zoals genoemd echtpaar bewoont. Tijd: 6 jaar.
Prijs: 500 car.gld. Te betalen in twee termijnen. Getuigen: Focco Euwens [=Focko Eeues] en
Peter Sappens

26 april 1647 - Ebell Eltiens en Baeuwe [merk] (ehel.) verklaren dat Ebell Eppens
zich als borg voor de betaling heeft ingelaten voor de door haar van Frerick Willems gekochte
boerderij. Borg: Jan Jansen Oldenseell, i.p.v. Ebell Eppens. Getuigen: Albert Berents en
Hermannus Clementis.

5 mei 1649 - Ebel Eltiens [=Ebell Elltijens], te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw
Bauwe, is schuldig aan Jantien Hindricks, weduwe van Hindrick Tonnijß, 300 daler à 6%.
Borg: Jan Jans Oldensiel, mede namens zijn vrouw Gese. Getuigen: Abraham Ottens en Jan
Geerdts Busger [=Jan Gerdts Busscher]

- fol.4 - 19 augustus 1653 - Ebel Elties [=Ebell Elltijens], te Zuidbroek, en Bouwe [merk]
(ehel.) zijn schuldig aan de huiszittende armen van Zuidbroek en Muntendam 400 daler, welk
bedrag comparanten wegens een gerechtelijke sententie d.d. 22 maart 1653 wegens wijlen
Frerick Willem en Anna (gew.ehel.) opgelegd is te betalen. Het bedrag wordt gevormd door de
volgende posten te weten 100 daler volgens hun testament, nog 100 daler wegens een legaat
d.d. 2 juni 1646, en 100 daler wegens 16 mei 1648 door hem, en 100 daler door zijn huisvrouw
d.d. 23 augustus 1651, zoals ze aan de armen hebben vereerd. De armevoorstanders waren Jan
Boeckholt en Oltger Bonnekes. Tegen 6% rente. Getuigen: Meint Berents en Pieter van
Dunderen

2 januari 1674 - Hindrick Hindricks, mede namens zijn vrouw Wije, Peter Hindrix en
Jan Hindrix, Ubbo Fransen [=Ubbe Frans], mede namens zijn vrouw Frouwe, alsmede Lamke
Hindrix en Esse Hindrix, samen erfgenamen van Hindrick Elties, verkopen aan Ebel Elties en
Bouwe (ehel.) een stuk groenland, veen en bouwte, met de rogge erop uitgezaaid, alsmede 1/4
deel van een huis en schuur op dit land staande, waarvan de helft Jan Oldenzeel toekomt. Alles
te Tusschen Loegen. Ten noorden het kerkenland, ten oosten het Muntendamsterdiep, ten
zuiden Jan Oldenzeel, ten westen de Boerewijck. Prijs: 546 car.gld. Getuigen: Luicken Sijses
en Michiel Jansen [=Michgel Jansen].

21 februari 1678 - H.V.
Jan Ebels en Jickien Sijntkes. Jan brengt in 600 car.gld. Brg.: Ebel Elties en Bouwe [merk],
ouders; Br.: [doorgehaald: Nanne Etskes en Heuwe Sijntkes, als half ende volle broeder] Etske
Jans en Cornelis Jans, vedders; Getuigen: Jacob Willems en Galtie Jurriens.

- fol.195v - 5 april 1678 - Ebel Elties en Bouwe [=Bouwe Rengers][merk] (ehel.), te
Zuidbroek, verkopen aan Jacob Willems en Jantien (ehel.), te Muntendam, 1/3 deel van een
kamp land groot 4 deimt, waarvan kopers reeds 2/3 deel bezitten, te Muntendam gelegen. Dese
campe weert alle jaren om met twee andere campen naer naest geswettet. Aan deze drie
weerkampen ligt ten noorden schipper Jan Harmens, als gebruiker, ten oosten de Olde Ae, ten
zuiden Albert Ligger, als gebruiker, ten westen Galte Jurriens als gebruiker, en de
Zuidbroekster pastoriekamp. De uitdrift is naar de Olde wegh. Prijs: 300 car.gld. Getuigen:
Roeleff Claesen en Luijcken Sijsen.

30 november 1681 - H.V.
Cornelis Haesewinkel en Frouwe Ebels. Frouwe krijgt van haar ouders mee 300 car.gld. Brg.:
Jan Haesewinkel, broer; Harbert Havinck, stiefvader; Br.: Ebel Elties [=Ebell Eltijes] en
Bouwe [merk], ouders; Eltie Ebels, Renger Ebels, Jan Ebels, Tiacke Ebels, Focko Ebels en
Aijso Ebels, broers; Eltie Jans, oom; Getuigen: Jan Eppes en mr. Frans Fransen.

9 januari 1683 - Eltie Jansen, voor zich zelf, Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis
Haesewinckel [=Cornelis Hasewinkel] en Frouwe Ebels [=Frouke Ebels] (ehel.), Jan Ebels,
Tiacko Ebels, Focko Ebels, Ayso Ebels [=Aeiso Eebels], samen erfgenamen van wijlen Ebel
Elties en Bouwe (gew.ehel.) verkopen aan Jan Poppes Broer[!] [=Jan Poppes Boer][!] en Jouke
Hindriks [merk] (ehel.), te Zuidbroek, een stuk veen en dal , strekkende van de Bourewijcke in
het oosten tot aen de nie Compagnie aen Hindrick Coops Dragges plaetse toe. Ten noorden
Renger Ebels, als Zuidbroekster kerkenmeijer, ten zuiden Luppe Lamberts en Roeleff Peters.
Prijs: voor ieder roede van 14 roeden in het vierkant 6 Br. stuiver. Het land wordt nu
opgemeten door een landmeter. Er wordt betaald in 3 termijnen. Borgen: Roeleff Peters
[=Roelef Pijeters] en Frouke Everts [merk] (ehel.) Getuigen: Luijcken Sijsens en Frans Fransen.

- fol.83 - 27 februari 1683 - Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis Hasewinckel en Frouwe Ebels
(ehel.), Jan Ebels, de wedman Tiacko Ebels, wedman Focco Ebels en Aijso Ebels, samen
kinderen en erfgenamen van wijlen Ebel Elties en Bouwe (gew.ehel.), in leven wonende te
Zuidbroek, maken een deling van de meeste landen, venen en huizen zoals ze geërfd hebben
van hun ouders.
Ten eerste Eltio Ebels en Tiacke Ebels is ten deel gevallen de kerkenplaats te Zuidbroek met de
halve weeringe en de behuizing erop staande, met het stro en het uitgezaaide koren. In totaal
gerekend op 1500 car.gld., zoals comparanten bewoond en gebruikt hebben.
Ten tweede Renger Ebels is ten deel gevallen de griede boute en veen te Zuidbroek met de
behuizing en hoven met een aandeel in de klap. Ten noorden Renger Ebels met een
Zuidbroekster kerkenplaats, ten oosten den Aede weg, ten zuiden Eltie Jans, ten westen de
Boerwijk. Geschat op 700 car.gld.
Ten derde Focco Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek. Ten
noorden Egbert Alberts, als meijer, ten oosten een kamp van 6 deimt eveneens behorend aan de
erfgenamen, ten zuiden Tonnijs Aepkes, ten westen de wegh na Muntendam. De kamp is
geschat op 700 car.gld.
Ten vierde Cornelis Hasewinckel en Frouwe (ehel.) samen met Aijso Ebels een kamp groot 6
deimt te Zuidbroek. Ten oosten aan de voorgenoemde kamp van 4 deimt swettende. Met een
stukje land te Oterdum. Geschat op 1200 car.gld.
Ten vijfde Jan Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek, ten oosten
van de vorige kamp groot 6 deimt. Geschat op 600 car.gld.
Door contant geld aan elkaar te betalen zullen de verschillen vereffend worden. Enige venen
blijven mandelig. Getuigen: Sijso Derx en commissaris Jan Roelefs. 
Jans, Bouwe (I2484)
 
9 - fol.134 - 21 november 1620 - H.V.
Abel Garbrantz [merk], te Nieuw Scheemda, en Eße Fockes. Abel brengt in het huis met het
land waarop hij woont. Het betreft 8 1/4 deimt eigen land, nog 3 1/4 deimt setland, zoals bij de
heerd gebruikt worden. Verder de levende have van paarden, koeien, schapen en varkens, met
de roerende goederen, een bede en de beddeskleren, het huismansgereedschap. Abel zijn
voorkinderen dienen hun aandeel te krijgen. Eße brengt in 15 deimt eigen land te Zuidbroek,
gelegen in twee stukken land groot 20 deimt, ten noorden Retmens erfgenamen, ten zuiden
Buncke Tiardt, ten westen de Heerewech. De overige 5 deimt behoud Eße voor zich en haar
kinderen. Brg.: Peter Jansen; Br.: Tidde Tiadens; Aijte Aijlkens; Eltije Tiackens [merk].
Getuigen: Sijbele Tiackens en Hindrick Memmes 
Garbrants, Abel (I6798)
 
10 - fol.134 - 21 november 1620 - H.V.
Abel Garbrantz [merk], te Nieuw Scheemda, en Eße Fockes. Abel brengt in het huis met het
land waarop hij woont. Het betreft 8 1/4 deimt eigen land, nog 3 1/4 deimt setland, zoals bij de
heerd gebruikt worden. Verder de levende have van paarden, koeien, schapen en varkens, met
de roerende goederen, een bede en de beddeskleren, het huismansgereedschap. Abel zijn
voorkinderen dienen hun aandeel te krijgen. Eße brengt in 15 deimt eigen land te Zuidbroek,
gelegen in twee stukken land groot 20 deimt, ten noorden Retmens erfgenamen, ten zuiden
Buncke Tiardt, ten westen de Heerewech. De overige 5 deimt behoud Eße voor zich en haar
kinderen. Brg.: Peter Jansen; Br.: Tidde Tiadens; Aijte Aijlkens; Eltije Tiackens [merk].
Getuigen: Sijbele Tiackens en Hindrick Memmes 
Fockes, Esse (I6789)
 
11 - fol.13v - 11 oktober 1648 - H.V.
Haijo Hindricks en Aelcke Claessen [=Alke Klasen]. Haijo brengt in 500 car.gld., terwijl
Aelcke inbrengt 2250 car.gld., in de vorm van land, behuizing en goederen. Brg.: Sijntko
Geertz, stiefzoon; mr. Willem Eppens en Aeijlcko Meijnerts, als naaste buren; Br.: Hindrick
Pieters, zoon; [doorgehaald: Eeme Julles, als zwager;] Focko Elties, zwager; Getuigen: Jan
Hermens Boeckholt en Hermannus Clementis.

29 maart 1669 - Jan Jans Oldenseel ter ener en Hindrick Elties en Ebel Elties,
broers, Eltio Jans de Jonge en Roelef Jans, broers, in plaats van hun vader Jan Elties. Eltio
Fockes, in plaats van zijn vader Focko Elties, nog Eltio Jans, als erfgenamen va Gese Jans,
gewezen vrouw van Jan Jans Oldenseel, ter andere zijde. Ze maken een scheiding van landen
zoals Jan Jans Oldenseel en Gese samen hebben gekocht. De vader Jan Jans Oldenseel is ten
deel gevallen een stuk veen en groen land strekkende van het Muntendamsterdiep veenwaarts.
Ten noorden de erfgenamen zelf, ten zuiden Phebo Ipes. Zoals Jan Jans en Gese dit land
volgens verzegeling hebben gekocht van Nanno Hindricks weduwe. Nog is Jan Oldensiel ten
deel gevallen een stuk veen en groenland te Tussen Loegen, door het echtpaar bij de keerse
gekocht en Harmen Harmens afgegaan, strekkende mede van het Muntendamsterdiep, ten
westen veenwaarts. Nog een stuk groenland gelegen over die Lietse.zoals gekocht van Eijso
Jan Remmerts erfgenamen, ten noorden sr. Abel Leeuwe, ten oosten solliciteur Arnoldus ‘t
Zandt, ten zuiden Siso Hindrick, ten westen die Liets. Nog een stuk land in Hovinge camp zoals
ze hebben gekocht volgens verzegeling.
Hiertegen is de kinderen samen ten deel gevallen het land zoals het echtpaar bij de keerse
hadden gekocht , afgegaan Geebel Jans, met het land gekocht van Tonnis Jans en Carstien
Harmens, en hun vrouwen, strekkende van het Muntendamsterdiep veenwaarts. Ten noorden en
zuiden de Zuidbroekster kerkenplaats of Jan Jans Oldensiel. Nog een stuk een stuk groen en
veenland te Muntendam zoals gekocht van Geebel Jans, zijnde 8 akkers breed, strekkende van
het diep veenwaarts. Ten noorden en zuiden Fecko Wijpkes. Nog een kamp land groot 5
herendiemten 19 roeden tevens gekocht van Geebel Jans. Ten noorden Fecko Wijpkes, ten
oosten Arent Eppes, ten zuiden Fecko Wijpkes, ten westen Aeldert Harmens. De erfgenamen
zullen aan de vader toegeven 100 car.gld.
De behuizing, waarin het echtpaar heeft gewoond en de roerende goederen blijven onverdeeld.
Getuigen: Lambert Jans en Luicken Sises. 
Elties, Focko (I2472)
 
12 - fol.14v - 19 januari 1642 - Johan Eggens [=Jan Eggens], te Zuidbroek, verkoopt aan Hindrick
Eltiens en Willemtien (ehel.) een behuizing te Zuidbroek op burgemeester Albert Hoffmans
grond. Zoals Johan nu bewoont. Tevens worden verkocht 4 melkkoeien. Prijs: 540 daler.
Getuigen: Arent Lambertz en Peter Sappens.
- fol.15v - 19 januari 1642 - Hindrick Elties, te Zuidbroek, mede namens zijn vrouw Willemtien,
verkoopt aan Frerick Fockens [merk], te Zuidbroek, een behuizing te Zuidbroek staande op
burgemeester Albert Hoffmans land, met nog een beslagen wagen en een akker rogge. Prijs: 285
daler. Getuigen: Arent Lambertz en Peter Sappens.

- fol.21 - 7 oktober 1666 - Jan Remmerts Eijsens [=Jan Remmer Eijses] en Cornelijs Jacobs,
pr.vmd., en sibbevoogd over wijlen Abel Eijsens en Trijntien Folckerts (gew.ehel.) hun
nagelaten minderjarige kinderen, zijn schuldig aan Hindrick Elties 600 car.gld. à 5%. Getuigen:
Jurjen Tammes en Joest Hulsebusch.

-17 januari 1667 - H.V.
Hindrik Elties en Stijne Haijes, weduwe van Derck Sijses. Hindrik brengt in 1000 car.gld.
Stijne brengt in haar huis en goed. Brg.: Eltio Jans, broer; Br.: Eltio Haijes, broer; Getuigen:
Geert Busscer [=Geert Busscher] en Hindrick Sijses.

29 maart 1669 - Jan Jans Oldenseel ter ener en Hindrick Elties en Ebel Elties,
broers, Eltio Jans de Jonge en Roelef Jans, broers, in plaats van hun vader Jan Elties. Eltio
Fockes, in plaats van zijn vader Focko Elties, nog Eltio Jans, als erfgenamen va Gese Jans,
gewezen vrouw van Jan Jans Oldenseel, ter andere zijde. Ze maken een scheiding van landen
zoals Jan Jans Oldenseel en Gese samen hebben gekocht. De vader Jan Jans Oldenseel is ten
deel gevallen een stuk veen en groen land strekkende van het Muntendamsterdiep veenwaarts.
Ten noorden de erfgenamen zelf, ten zuiden Phebo Ipes. Zoals Jan Jans en Gese dit land
volgens verzegeling hebben gekocht van Nanno Hindricks weduwe. Nog is Jan Oldensiel ten
deel gevallen een stuk veen en groenland te Tussen Loegen, door het echtpaar bij de keerse
gekocht en Harmen Harmens afgegaan, strekkende mede van het Muntendamsterdiep, ten
westen veenwaarts. Nog een stuk groenland gelegen over die Lietse.zoals gekocht van Eijso
Jan Remmerts erfgenamen, ten noorden sr. Abel Leeuwe, ten oosten solliciteur Arnoldus ‘t
Zandt, ten zuiden Siso Hindrick, ten westen die Liets. Nog een stuk land in Hovinge camp zoals
ze hebben gekocht volgens verzegeling.
Hiertegen is de kinderen samen ten deel gevallen het land zoals het echtpaar bij de keerse
hadden gekocht , afgegaan Geebel Jans, met het land gekocht van Tonnis Jans en Carstien
Harmens, en hun vrouwen, strekkende van het Muntendamsterdiep veenwaarts. Ten noorden en
zuiden de Zuidbroekster kerkenplaats of Jan Jans Oldensiel. Nog een stuk een stuk groen en
veenland te Muntendam zoals gekocht van Geebel Jans, zijnde 8 akkers breed, strekkende van
het diep veenwaarts. Ten noorden en zuiden Fecko Wijpkes. Nog een kamp land groot 5
herendiemten 19 roeden tevens gekocht van Geebel Jans. Ten noorden Fecko Wijpkes, ten
oosten Arent Eppes, ten zuiden Fecko Wijpkes, ten westen Aeldert Harmens. De erfgenamen
zullen aan de vader toegeven 100 car.gld.
De behuizing, waarin het echtpaar heeft gewoond en de roerende goederen blijven onverdeeld.
Getuigen: Lambert Jans en Luicken Sises.

7 mei 1670 - Eltio Fockens verkoopt aan zijn beide ooms Hindrick Eltiens] en Ebel
Eltiens en hun vrouwen zijn aandeel van de landerijen en behuizing zoals hij van zijn
grootmoeder . Ten eerste 1/5 deel van de halve behuizing te Zuidbroek, zoals wordt bewoond
door Jan Jans Oldensiel. Ten tweede wordt verkocht Eltio’s deel van de heerd waarop de
behuizing staat. Ten derde zijn deel land in een stuk land Hovinge venne. Ten vierde zijn deel
in een stuk land Hovinge campe. Zoals comparant deze stukken heeft geërfd van zijn
bestemoeder. Prijs: 800 car.gld. Getuigen: Jan Tammens en Jan Alderts. [Tevens tekent: Trijnte
Peters]

5 augustus 1670 - H.V.
Ubbo Fransen en Froucke Hindricks. Brg.: Jan Fransen, broer; Tonnis Emmes, neef; Br.:
Hindrick Elties, vader; Eltio Jans, oom en voormond; Hindrick Hindricks, zwager. Getuigen:
Aeldrick Hindricks [=Aelderck Hindrickx] en Joest Hulsebusch.

2 januari 1674 - Hindrick Hindricks, mede namens zijn vrouw Wije, Peter Hindrix
en Jan Hindrix, Ubbo Fransen [=Ubbe Frans], mede namens zijn vrouw Frouwe, alsmede
Lamke Hindrix en Esse Hindrix, samen erfgenamen van Hindrick Elties, verkopen aan Michiel
Jansen, te Sappemeer, de helft van een stuk veen te Tusschen Loegen, waarvan de andere helft
toekomt aan Ebel Elties, met wie dit veen mandelig blijft. Het veen strekt van de boerenwijcke
ten oosten tot de Heren limijtscheijdinge in het westen. Ten noorden Jan Oldenzeel met het
kerkenveen, ten zuiden Jan Oldenzeel met zijn eigen veen. Prijs: 644 car.gld. Getuigen:
Hindrick Berents en mr. Frans Fransen.

2 januari 1674 - Michiel Jansen [=Michgel Jansen], te Sappemeer, is schuldig aan
Hindrick Hindricks, en zijn vrouw, Peter Hindrix, Jan Hindrix, Ubbo Fransen [=Ubbe Frans] en
zijn vrouw, alsmede Lamke Hindrix en Esse Hindrix, samen erfgenamen van wijlen Hindrick
Elties, 644 car.gld. Te betalen in 2 termijnen. Getuigen: Hindrick Berents en mr. Frans
Fransen.

2 januari 1674 - Hindrick Hindricks, mede namens zijn vrouw Wije, Peter Hindrix en
Jan Hindrix, Ubbo Fransen [=Ubbe Frans], mede namens zijn vrouw Frouwe, alsmede Lamke
Hindrix en Esse Hindrix, samen erfgenamen van Hindrick Elties, verkopen aan Ebel Elties en
Bouwe (ehel.) een stuk groenland, veen en bouwte, met de rogge erop uitgezaaid, alsmede 1/4
deel van een huis en schuur op dit land staande, waarvan de helft Jan Oldenzeel toekomt. Alles
te Tusschen Loegen. Ten noorden het kerkenland, ten oosten het Muntendamsterdiep, ten
zuiden Jan Oldenzeel, ten westen de Boerewijck. Prijs: 546 car.gld. Getuigen: Luicken Sijses
en Michiel Jansen [=Michgel Jansen].

- fol.237v - 5 mei 1679 - Hindrick Hindrix [=Hindrijck Hindrijcks] en Wije (ehel.), Lamke
Hendrix, Peter Hindrix, mede als voormond over wijlen zijn broer Jan Hindrix zoon , Ubbo
Franssen en Frouwe (ehel.), Aeldert Hindricks en Esse (ehel.) samen erfgenamen van wijlen
Hindrick Elties, verkopen aan Ebel Elties, te Zuidbroek, een stuk land groot 7 deimt , zijnde de
helft van 14 deimt, zoals ze tot op heden mandelig hebben gehad met kopers, en door kopers
wordt gebruikt, alles te Zuidbroek. Ten noorden vrouw Leeuwe, ten oosten Derck Lubberts, ten
zuiden Eltie Jans en Tonnijs Aepkes, ten westen de Hereweg. Prijs: 1200 car.gld. Getuigen:
Bouwe Tiapkes en Luijcken Sijsen. 
Elties, Hindrick (I2470)
 
13 - fol.17 - 22 november 1602 - Hantko Tyabkens [=Hantko Tyapkens], namens zijn vrouw
Elke, verhuurt aan Roleff Menses [merk] en Alidt (ehel.) ten eerste 5 ½ akker land gelegen
tussen Muntendam en Zuidbroek. Strekkende uit het oosten van de Hereweg, in het westen
aan Sappemeer, nabuurswetten gelijk. In het zuiden aan Wilko Eggens, aan het noorden Gert
Bloem. Ende nu ter tydt van Roleff ende Alidt gebruckt ende bewont wordt. Nog drie deimt
ten oosten van de Hereweg in de venne zoals gebruikt en bewoond wordt door Tiacko Ebels.
Tiacko is eigenaar van de halve venne. Mog vier deimt meedland over de Letse tendes an
voergeschr. vennein de vermandelen waer Tyacke de andere veer deymet in egendoem van
toekumpt. Noch de derde deel van elven deymet up de Campen gelegen daer Derck Muller de
twoe delen van int gebruck hefft Tijd: 6 jaar. Huur: 16 ½ daler per jaar. Getuigen: [Johan
Smidt en Hommo Tyackens]

- fol.35 - 3 april 1603 - Rynnelt Ellens, voormond, Tiacko Ebels en Wybbo Fockens, voogden
over wijlen Arys Ellens nagelaten kind met name Aryß Arys], verhuren aan Harcko Janß en
Geske (ehel.) voor de tijd van 6 jaar 6 akkers land te Zuidbroek in de Uterbueren, ten
noorden Mello Conders een gebruicker, ten zuiden Ocko Aepkens. Strekkende zich oost en
west uit nabuurswetten gelijk. Niet verhuurt wordt de huisplaats met de tuin, zoals wijlen Ello
Wybbens en Hisse gebruikt hebben, met twee koeweiden in de heerd met Harcko en Geske of
hun erfgenamen hun koeien. Er wordt bij de genoemde heerd gedurende 6 jaar verhuurd 20
deimt land in Exster marcken buiten den olden Ae up Ello Wybbens kampen in ses en twintich
deymeten gelegen streckende uth dat westen van den olden Ae int oesten an Hantko Tyabkens
landt, waer in Jacob Gerts dre deymet ende Hyspe Ellens dre deymet int gebruick hebben.
Huur: 40 daler. Getuigen: n.v.

- fol.58v - 5 februari 1605 - H.V.
Aeyso Aeysens, wijlen Aeyso Ellens en Frouwe hun zoon, en Rye Cornelis [=Rijije Cornelis],
dochter van Cornelis Warners en Icke Fockens [=Ycke Cornelys]. Cornelis Warners en vrouw
geven hun dochter mee 28 grasen land met 800 Emder gld. Brg.: Rynnelt Ellens, als oom en
voormond, en Tyacko Ebelens, als stiefvader en voogd, en Wybbe Fockens, als gesworen,
Hantko Tyabkens en Hebbe (ehel.), zuster van de vader; Br.: Cornelis Warners en Ike, ouders;
Getuigen: n.v.

- fol.104 - 7 oktober 1607 - Hindrick Schulenborch [=Hyndrych Schulenborch], namens zijn
vrouw Martien, verkoopt aan Gert Bloem en Reynt Cornelis, als voorstanders der armen van
Zuidbroek, 4 Emder gld. rente, wegens Hindricks anpart venne landes tusschen Loegen
gelegen daer Roeleff Mensens end Tyacko Eebelens als gebruickeren ant suyden ende Aeyto
Aeyelkens ant noerden. Streckende int oesten an die Leetze int westen an die Heerewech.
Getuigen: [Merten Jacops en Peter Sijmens]

- fol.242 - 21 juni 1617 - Albert, de vrouw van Coene Reijners, te Kollum, mede namens haar
man, verkoopt aan Tiacko Doens en Meinske (ehel.) de nalatenschap van haar ouders, het
betreft een behuizing, levende have, roerende goederen. Prijs: n.v. Getuigen: Tiddo Jurghens
en Tiacko Ebelens. [Sibelo Tiackens tekent namens Albert]

7 september 1617 - Tiacko Ebelens [=Tyacko Ebels] verkoopt aan zijn zoon Eltio
Tiackens en Gese (ehel.) een behuizing, dre tinen, ses melcke balienn, dre stolenn, twe
banckenn, een slapbanck, een winvat, twe emmers, een ackerhawe, en krawell, twe wassers,
een wansetter, een ledde, een juck. Prijs: 300 daler. Tiacko draagt eveneens over aan zijn zoon
Eltio Tiackens twee setbrieven de ene betreffende 125 daler de andere m.b.t. 50 daler staende
up de landen tho sette dar de verkofte behuisingh sinde up stande inholdende over Sibelo
Reyndts sine arffgen. Bovendien draagt Tiacko over aan zijn zoon de landen zoals hij nu in
huur heeft van wijlen Hindrick Harmens , zoals Eltio met voorgaande weduwe zal inhuren.
Getuigen: Tiddo Jurghens en Nanno Tyarts 
Ebelens, Tiacko (I2449)
 
14 - fol.192v - 5 februari 1678 - Eltie Jans [=Eltie Jansen], te Zuidbroek, verkoopt aan Renger
Ebels en Enje [=Enie Tyapkens] (ehel.) de overdracht van een heerd kerkenland te Zuidbroek,
met de halve weeren daer toe behoorende. Tevens de behuizing welke op de plaats staat, met
het hof, zoals door wijlen Jan Jans Oldenzeel, Elties vader, is gebruikt en bewoond. Ten
noorden Ebel Elties, ten oosten het Dwersdiep, ten zuiden Ebel Elties, ten westen de
limietscheidinge. Prijs: 2000 car.gld. De koop is reeds gesloten op 10 mei 1677. Getuigen:
Aijlco Peters en Luicken Sijses.

- fol.193v - 5 februari 1678 - Renger Ebels en Eenije [=Enie Tyapkes] (ehel.), te Zuidbroek,
lenen van Martien Hessels, weduwe van Hindrick Hindricks, op de Meeden, 400 car.gld. à 5%.
Getuigen: Aijlco Peters en Luijcken Sijses.

- fol.241v - 19 mei 1679 - Renger Ebels en Eenje [=Eenje Tijapkens] (ehel.), te Zuidbroek,
lenen van Martien Hessels, weduwe van Hindrick Hindrix, te Westerlee, 300 car.gld. à 5%.
Getuigen: Luijcken Sijses en Frans Fransen.

- fol. 75v - 24 november 1682 - H.V.
Geert Boscher [=Geerdt Buscher] en Ickien Tiapkes.[=Ycke Tiapkens] Brg.: Jan Egberts en
Wijpke Bosscher [=Wijpke Busscherts] (ehel.), zuster; Lijsebeth Bosscher [=Lijsebet
Busscherts], nicht; Aylcke Peters [=Aeijlke Pijeters], neef; Br.: Tonnis Aepkes en Martien
Hessels (ehel.), oom en moei; Renger Ebels en Eenije Tiapkes (ehel.), zuster; Poppe Remkes en
Doetien Tammens (ehel.), neef en nicht; Getuigen: Jan Ebels en Frans Fransen.

- fol.79v - 9 januari 1683 - Eltie Jansen, voor zich zelf, Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis
Haesewinckel [=Cornelis Hasewinkel] en Frouwe Ebels [=Frouke Ebels] (ehel.), Jan Ebels,
Tiacko Ebels, Focko Ebels, Ayso Ebels [=Aeiso Eebels], samen erfgenamen van wijlen Ebel
Elties en Bouwe (gew.ehel.) verkopen aan Jan Poppes Broer[!] [=Jan Poppes Boer][!] en Jouke
Hindriks [merk] (ehel.), te Zuidbroek, een stuk veen en dal , strekkende van de Bourewijcke in
het oosten tot aen de nie Compagnie aen Hindrick Coops Dragges plaetse toe. Ten noorden
Renger Ebels, als Zuidbroekster kerkenmeijer, ten zuiden Luppe Lamberts en Roeleff Peters.
Prijs: voor ieder roede van 14 roeden in het vierkant 6 Br. stuiver. Het land wordt nu
opgemeten door een landmeter. Er wordt betaald in 3 termijnen. Borgen: Roeleff Peters
[=Roelef Pijeters] en Frouke Everts [merk] (ehel.) Getuigen: Luijcken Sijsens en Frans
Fransen.

- fol.83 - 27 februari 1683 - Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis Hasewinckel en Frouwe Ebels
(ehel.), Jan Ebels, de wedman Tiacko Ebels, wedman Focco Ebels en Aijso Ebels, samen
kinderen en erfgenamen van wijlen Ebel Elties en Bouwe (gew.ehel.), in leven wonende te
Zuidbroek, maken een deling van de meeste landen, venen en huizen zoals ze geërfd hebben
van hun ouders.
Ten eerste Eltio Ebels en Tiacke Ebels is ten deel gevallen de kerkenplaats te Zuidbroek met de
halve weeringe en de behuizing erop staande, met het stro en het uitgezaaide koren. In totaal
gerekend op 1500 car.gld., zoals comparanten bewoond en gebruikt hebben.
Ten tweede Renger Ebels is ten deel gevallen de griede boute en veen te Zuidbroek met de
behuizing en hoven met een aandeel in de klap. Ten noorden Renger Ebels met een
Zuidbroekster kerkenplaats, ten oosten den Aede weg, ten zuiden Eltie Jans, ten westen de
Boerwijk. Geschat op 700 car.gld.
Ten derde Focco Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek. Ten
noorden Egbert Alberts, als meijer, ten oosten een kamp van 6 deimt eveneens behorend aan de
erfgenamen, ten zuiden Tonnijs Aepkes, ten westen de wegh na Muntendam. De kamp is
geschat op 700 car.gld.
Ten vierde Cornelis Hasewinckel en Frouwe (ehel.) samen met Aijso Ebels een kamp groot 6
deimt te Zuidbroek. Ten oosten aan de voorgenoemde kamp van 4 deimt swettende. Met een
stukje land te Oterdum. Geschat op 1200 car.gld.
Ten vijfde Jan Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek, ten oosten
van de vorige kamp groot 6 deimt. Geschat op 600 car.gld.
Door contant geld aan elkaar te betalen zullen de verschillen vereffend worden. Enige venen
blijven mandelig. Getuigen: Sijso Derx en commissaris Jan Roelefs.

- fol.162v - 20 mei 1685 - Renger Ebels [=Reenger Eebels] en Enje Tiapkes (ehel.), te
Zuidbroek, laten zich in als borg voor de levering van een stuk land groot 3 deimt gelegen in
een kamp land groot 6 deimt te Zuidbroek, waarvan de andere helft de koper Tonnijs Aepkes
toebehoort. De gehele kamp heeft ten noorden vrouw Leeuwe, ten oosten Jan Abels, ten zuiden
en westen Tonnijs Aepkes. Zoals Cornelis Hasewinckel en Frouwe Ebels [=Frouke Ebels]
(ehel.) d.d. 27 november 1684 hebben verkocht aan Tonnijs Aepkes hebben verkocht.
Getuigen: Luicken Sijses en Jan Jans [=Jan Jansz]

- fol.170 - 4 september 1685 - Renger Ebels en Enje Tiapkes (ehel.), Geert Busscher en Ycke
Tiapkes (ehel.) en Roeleffien Hindrix, met haar broer Jan Hindrix, te Groningen, samen
erfgenamen van wijlen Martien Hessels, in leven getrouwd met Tonnijs Aepkes. Ze maken een
scheiding m.b.t. de nalatenschap van hun moei Martien Hessels. De nalatenschap bestaat uit de
volgende posten.
-1- een huis en tuin op eigen grond op de Meeden met enige ingoederen . Ten noorden de
Hereweg, ten oosten Eeme Remkes, ten zuiden een brede akkers land eveneens van de
erfgenamen, ten westen een laene.
-2- een brede akker land gelegen. Ten noorden het bovenstaande huis en tuin, ten oosten Eeme
Remkes, ten zuiden de Veendijckssloot, ten westen Tidde Tiddes. Hebbende een vrije uitdrift
over de laan naar de weg.
-3- 700 car.gld. volgens twee verzegelingen de ene van 400 gld. en de andere van 300 gld. ten
laste van Renger Ebels en Enje Tiapkes.
-4- Een bedrag van 162 gld. 10 st. ten laste van Hindrick Hindrix kinderen, te Westerlee.
De vier posten worden in vier gelijke delen verdeeld. Ieder geschat op ca. 350 car.gld.
Renger Ebels en vrouw verkrijgen een brief groot 300 gld. met nog 50 gld. van Gert Busschert
en Ycke Tiapkes
Geert Busscher en vrouw verkrijgen de behuizing en de tuin, zoals ze bewonen. Het huis is
geschat op 420 gld. Daarvan zullen ze 70 gld. aan Renger Ebels, en daarvan 20 gld. aan de
nalatenschap.
Roeleffien Hindricks [=Roelfeijn Hijndrijcks] en haar broer is ten deel gevallen de gemelde
akker geschat op 300 gld. met een verzegeling van 400 gld. ten laste van Renger Ebels en
vrouw.
Martien Hessels heeft gelegateerd aan de armen van de Meeden 150 car.gld.
Tonnijs Aepkes wordt afgekocht voor 50 zilveren dukatons. Getuigen: Evert Meijer en Evert
Jans.

- fol.215v - 18 februari 1687 - Renger Ebels [=Ranger Eebels] en Eenje Tiapkes [=Enje
Tijapkens] (ehel.), te Zuidbroek, lenen van Albertus Blinck, te Muntendam, 200 car.gld. à 5%.
Getuigen: Sijso Dercx [=Sijse Dercks] en Geert Hindrix [=Geert Hindricks]

- fol.143v - 15 maart 1693 - Eltio Jansen, voor zich zelf, Renger Ebels, voor zich zelf, en als
volmacht hebbende van zijn broers en zuster, verkopen aan Cornelis Rindels en Jan Everts, te
Sappemeer, de eigendom van een stuk veen te Zuidbroek, strekkende door Hindrick Coops
beide plaatsen. ten noorden Renger Ebels, als Zuidbroeksterkerkenmeier, ten oosten Focco
Alles en cons., ten zuiden Luppe Lammerts of zijn representanten, ten westen Augustinus
Tammes. Prijs: 205 car.gld. Getuigen: commissaris Jan Roelefs en de brouwer Sijpko Heeres

- fol.145v - 15 maart 1693 - Renger Ebels, mede als volmacht voor zijn broers en zuster,
verkoopt aan Eggo Fockes [merk] en aan zijn zwager en dochter Frerick Eppes [=Freck Eppes]
en Aeltien Egges [=Aeltijen Eggens] (ehel.) een deel groenland , boute veen en dal zijnde 7/12
deel van een stuk land zoals Renger met zijn broers en zuster heeft geërfd van hun neef Eltio
Fockens te Muntendam gelegen in 8 akkers, strekkende uit het oosten van het
Muntendammerdiep, tot in het westen aan de Heerengruppe. Ten noorden Albertus Blinck, ten
zuiden Thomas Knas. Tevens verkocht 7/12 deel van een stuk groenland eveneens te
Muntendam in een kamp van 5 deimt 19 roeden. De gehele kamp heeft Het gehele stuk heeft
ten noorden Albertus Blinck, ten oosten Tonnis Jans, ten zuiden Thomas Knas, ten westen
Aelert Hermens. Prijs: 90 car.gld. Getuigen: commissaris Jan Roelefs en Galtie Juriens

- fol.233 - 15 januari 1696 - Hindreck Delis [=Hijdrijck Delijs], op Foxhol, Roeleff Reijnders
en Geert Geerts, op Hoogezand, verkopen aan Jan Arents, wedman en kerkvoogd te Zuidbroek,
en Eppien Amsingh (ehel.) 1/3 deel van 27 bonken veen te Zuidbroek, waarvan de resterende
2/3 deel aan kopers en Jan Hermens Kalck toebehoren. Ten noorden een Zuidbroekster
kerkenplaats zoals Renger Ebels weduwe gebruikt, ten oosten de Boerewijck met desselfs
dallen, ten zuiden kopers met een mandewijk, ten westen Roeloff Peters. Bovendien nog 1/3
deel van 27 bonken veen met de ondergrond eveneens te Zuidbroek, waarvan de resterende 2/3
deel aan kopers en Jan Hermens Kalck toebehoren. Ten noorden kopers, ten oosten en zuiden
Roeloff Peters, ten westen kopers. Prijs: 200 car.gld. Getuigen: Jan Jans [=Jan Jansz] en Jurrien
Tiddens.

- fol.270 - 28 september 1696 - H.V.
Hindrick Peters en Enje Tiapkes, weduwe van Renger Ebels. Brg.: Wijmer Sijgers, zwager;
Sijmen Jans en Hindrick Jans [=Hendijrck Jans Kupper]. , neven; Br.: Hemke Rengers] en
Bouwe Rengers, kinderen; Focko Ebels, zwager; Cornelis Elties, neef; Willem Jans, oude
zwager; Aijlcko Peters, dedigsman; Getuigen: Peter Luijckens en Hindrick Jans

fol.39 - 25 november 1697 - Jan Galtes, Claes Sijbrants, voormond en voogd over Haijo
Willems, zijnde een onmondige zoon van wijlen gerichtssubstituut Willem Jans, nu in het 22e
jaar, maken een afhandeling met Aijso Ebels, wedman in Veendam en Wildervank, m.b.t. de
nalatenschap van wijlen Frouwe Ebels, stiefmoeder van Haijo Willems, en zuster van Aijso
Ebels, de mede erfgenamen van Aijso Ebels, te weten zijn broers Jan Ebels, de wedman
Tiaecke Ebels, als mede Enje Tiapkes, als weduwe van Renger Ebels, en Cornelis Elties, zoon
van Eltio Ebels, geven Aijso toestemming namens hen te handelen. Bepaald wordt dat Aijso
Ebels aan Jan Ebels wegens ouderlijke lasten van Frouwe Ebels zal uitkeren 30 car.gld. Aijso
Ebels verkrijgt alle lijfstoebehoren met en zilveren dracht en zilveren oorijzer, twee gouden
ringen, een kerke boekje met zilveren beslag, een bed en twee kussens, met een gouden dukaat.
Bovendien behoudt Aijso eigendomlijk zodanig land te Oterdum zoals hij mandelig heeft
gehad met zijn zuster Frouwe Ebels. Haije Willems verkrijgt alle andere goederen. Getuigen:
Haijo Elties en Haijo Nannes. 
Ebels, Renger (I2486)
 
15 - fol.194v - 21 februari 1678 - H.V.
Jan Ebels en Jickien Sijntkes. Jan brengt in 600 car.gld. Brg.: Ebel Elties en Bouwe [merk],
ouders; Br.: [doorgehaald: Nanne Etskes en Heuwe Sijntkes, als half ende volle broeder] Etske
Jans en Cornelis Jans, vedders; Getuigen: Jacob Willems en Galtie Jurriens.

- fol.79v - 9 januari 1683 - Eltie Jansen, voor zich zelf, Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis
Haesewinckel [=Cornelis Hasewinkel] en Frouwe Ebels [=Frouke Ebels] (ehel.), Jan Ebels,
Tiacko Ebels, Focko Ebels, Ayso Ebels [=Aeiso Eebels], samen erfgenamen van wijlen Ebel
Elties en Bouwe (gew.ehel.) verkopen aan Jan Poppes Broer[!] [=Jan Poppes Boer][!] en Jouke
Hindriks [merk] (ehel.), te Zuidbroek, een stuk veen en dal , strekkende van de Bourewijcke in
het oosten tot aen de nie Compagnie aen Hindrick Coops Dragges plaetse toe. Ten noorden
Renger Ebels, als Zuidbroekster kerkenmeijer, ten zuiden Luppe Lamberts en Roeleff Peters.
Prijs: voor ieder roede van 14 roeden in het vierkant 6 Br. stuiver. Het land wordt nu
opgemeten door een landmeter. Er wordt betaald in 3 termijnen. Borgen: Roeleff Peters
[=Roelef Pijeters] en Frouke Everts [merk] (ehel.) Getuigen: Luijcken Sijsens en Frans
Fransen.

- fol.83 - 27 februari 1683 - Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis Hasewinckel en Frouwe Ebels
(ehel.), Jan Ebels, de wedman Tiacko Ebels, wedman Focco Ebels en Aijso Ebels, samen
kinderen en erfgenamen van wijlen Ebel Elties en Bouwe (gew.ehel.), in leven wonende te
Zuidbroek, maken een deling van de meeste landen, venen en huizen zoals ze geërfd hebben
van hun ouders.
Ten eerste Eltio Ebels en Tiacke Ebels is ten deel gevallen de kerkenplaats te Zuidbroek met de
halve weeringe en de behuizing erop staande, met het stro en het uitgezaaide koren. In totaal
gerekend op 1500 car.gld., zoals comparanten bewoond en gebruikt hebben.
Ten tweede Renger Ebels is ten deel gevallen de griede boute en veen te Zuidbroek met de
behuizing en hoven met een aandeel in de klap. Ten noorden Renger Ebels met een
Zuidbroekster kerkenplaats, ten oosten den Aede weg, ten zuiden Eltie Jans, ten westen de
Boerwijk. Geschat op 700 car.gld.
Ten derde Focco Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek. Ten
noorden Egbert Alberts, als meijer, ten oosten een kamp van 6 deimt eveneens behorend aan de
erfgenamen, ten zuiden Tonnijs Aepkes, ten westen de wegh na Muntendam. De kamp is
geschat op 700 car.gld.
Ten vierde Cornelis Hasewinckel en Frouwe (ehel.) samen met Aijso Ebels een kamp groot 6
deimt te Zuidbroek. Ten oosten aan de voorgenoemde kamp van 4 deimt swettende. Met een
stukje land te Oterdum. Geschat op 1200 car.gld.
Ten vijfde Jan Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek, ten oosten
van de vorige kamp groot 6 deimt. Geschat op 600 car.gld.
Door contant geld aan elkaar te betalen zullen de verschillen vereffend worden. Enige venen
blijven mandelig. Getuigen: Sijso Derx en commissaris Jan Roelefs.

- fol.176v - 18 januari 1686 - Tammo Augustinus, te Sappemeer ter ener, en Eltio Jans, Eltio
Ebels, Renger Ebels, Frouwe Ebels, weduwe van Cornelis Hasewinckel, Jan Ebels, Tiacko
Ebels, Focco Ebels en Aijso Ebels, ter ander zijde. Ze maken een erfwisseling van enige venen
onder Zuidbroek. Tamme Augustinus draagt over aan de gezamenlijke comparanten een stuk
veen met de ondergrond in wijlen de heer Trips Kijlcompagnie, zich uitstrekkende uit het
oosten tot in het westen aan Hindrick Coops plaats. Zoals de heer Trip en cons. deze venen
door beslissing van de Hoog mogende heren hadden behouden. Hiertegen transporteren Eltio
Jans en cons. aan Tamme Augustinus zoveel veen met de ondergrond in Augustinus twee
plaatsen, door welke plaatsen de limietscheidinge tussen Zuidbroek en Sappemeer doorloopt.
Dit stukje veen heeft ten noorden een Zuidbroekster kerkenplaats, ten zuiden Luppo Lamberts.
Eltio Jans en cons. geven toe 15 car.gld. Getuigen: Hindrick Sijsen en Frans Fransen. 
Ebels, Jan (I2488)
 
16 - fol.205v - 7 mei 1670 - Eltio Fockens verkoopt aan zijn beide ooms Hindrick Eltiens] en Ebel
Eltiens en hun vrouwen zijn aandeel van de landerijen en behuizing zoals hij van zijn
grootmoeder . Ten eerste 1/5 deel van de halve behuizing te Zuidbroek, zoals wordt bewoond
door Jan Jans Oldensiel. Ten tweede wordt verkocht Eltio’s deel van de heerd waarop de
behuizing staat. Ten derde zijn deel land in een stuk land Hovinge venne. Ten vierde zijn deel
in een stuk land Hovinge campe. Zoals comparant deze stukken heeft geërfd van zijn
bestemoeder. Prijs: 800 car.gld. Getuigen: Jan Tammens en Jan Alderts. [Tevens tekent: Trijnte
Peters] 
Fockes, Eltio (I2483)
 
17 - fol.231 - 10 mei 1657 - Anne Fockens, voor dezen weduwe van Focco Rotgers, en nu
getrouwd met Willem Fockens, tevens compareren Rotger Jans, Claes Tiackens en Derck
Haijes, voogden over Focke Rotgers en Anna (gew.ehel.) hun nagelaten vaderloze kinderen
met name: Rotger Fockens], Jacob Fockens], Itien Fockens] en Tiacke Fockens], nu redes
verstorven, verkopen aan Willem Fockes alle goederen van Anna Fockens zoals ze mandelig
heeft gehad met haar overleden man. O.a. behuizing en land, de huisheerd die de voogden
beheren heeft ten noorden Willem Febes wed., ten oosten de d... nutwech, ten zuiden Aijelcke
Abels wed. meierwijze, ten westen nabuur swetten gelijk. Met de overdracht van het
Zuidbroekster kerkenland. Nog een kamp bij Ipe Haijes huis, ten noorden Harmen Sticker en
cons., ten oosten Geertien Engelbers, ten zuiden Ipe Haijes, ten westen d Eexter nutwech. Nog
een kamp bij Jan Tammes huis. Ten noorden Jan Tammes meierwijze, ten oosten Tamme
Wijpkes wed., ten zuiden Ocke Aepkes en cons., ten westen d olde Dijck. Nog enig veenland
groot soven vierendeel ackers, ten oosten Willem Fiebes erfgenamen en Jacob Mewes, ten
westen nabuurswetten gelijk, zoals is gelegen boven Muntendam, waarvan drie tiende parten
verkopers in eigendom toebehoren en van Tiaecke Sijbels en Itien (gew.ehel.) zijn geerfd.
Uitgezonderd van deze verkoping zijn zilveren knopen welke bij Willem Fockens en Anna zijn
berustende. De kinderen dienen tot hun 18e jaar onderhouden te worden. Rotger wordt op
Michael [=1e zondag na Pinksteren] 1657, 12 jaar, Jacob 10 jaar, Itien 8 jaar. Wanneer de
kinderen 18 jaar zijn wordt aan de voogden uitbetaald 1000 gld. Zie H.V. tussen Focko Rotgers
en Anna (gew.ehel.) Getuigen: Jurijen Tammes en Luitien Roelefs. 
Fockes, Itien (I6856)
 
18 - fol.231 - 10 mei 1657 - Anne Fockens, voor dezen weduwe van Focco Rotgers, en nu
getrouwd met Willem Fockens, tevens compareren Rotger Jans, Claes Tiackens en Derck
Haijes, voogden over Focke Rotgers en Anna (gew.ehel.) hun nagelaten vaderloze kinderen
met name: Rotger Fockens], Jacob Fockens], Itien Fockens] en Tiacke Fockens], nu redes
verstorven, verkopen aan Willem Fockes alle goederen van Anna Fockens zoals ze mandelig
heeft gehad met haar overleden man. O.a. behuizing en land, de huisheerd die de voogden
beheren heeft ten noorden Willem Febes wed., ten oosten de d... nutwech, ten zuiden Aijelcke
Abels wed. meierwijze, ten westen nabuur swetten gelijk. Met de overdracht van het
Zuidbroekster kerkenland. Nog een kamp bij Ipe Haijes huis, ten noorden Harmen Sticker en
cons., ten oosten Geertien Engelbers, ten zuiden Ipe Haijes, ten westen d Eexter nutwech. Nog
een kamp bij Jan Tammes huis. Ten noorden Jan Tammes meierwijze, ten oosten Tamme
Wijpkes wed., ten zuiden Ocke Aepkes en cons., ten westen d olde Dijck. Nog enig veenland
groot soven vierendeel ackers, ten oosten Willem Fiebes erfgenamen en Jacob Mewes, ten
westen nabuurswetten gelijk, zoals is gelegen boven Muntendam, waarvan drie tiende parten
verkopers in eigendom toebehoren en van Tiaecke Sijbels en Itien (gew.ehel.) zijn geerfd.
Uitgezonderd van deze verkoping zijn zilveren knopen welke bij Willem Fockens en Anna zijn
berustende. De kinderen dienen tot hun 18e jaar onderhouden te worden. Rotger wordt op
Michael [=1e zondag na Pinksteren] 1657, 12 jaar, Jacob 10 jaar, Itien 8 jaar. Wanneer de
kinderen 18 jaar zijn wordt aan de voogden uitbetaald 1000 gld. Zie H.V. tussen Focko Rotgers
en Anna (gew.ehel.) Getuigen: Jurijen Tammes en Luitien Roelefs. 
Fockes, Jacob (I6855)
 
19 - fol.231 - 10 mei 1657 - Anne Fockens, voor dezen weduwe van Focco Rotgers, en nu
getrouwd met Willem Fockens, tevens compareren Rotger Jans, Claes Tiackens en Derck
Haijes, voogden over Focke Rotgers en Anna (gew.ehel.) hun nagelaten vaderloze kinderen
met name: Rotger Fockens], Jacob Fockens], Itien Fockens] en Tiacke Fockens], nu redes
verstorven, verkopen aan Willem Fockes alle goederen van Anna Fockens zoals ze mandelig
heeft gehad met haar overleden man. O.a. behuizing en land, de huisheerd die de voogden
beheren heeft ten noorden Willem Febes wed., ten oosten de d... nutwech, ten zuiden Aijelcke
Abels wed. meierwijze, ten westen nabuur swetten gelijk. Met de overdracht van het
Zuidbroekster kerkenland. Nog een kamp bij Ipe Haijes huis, ten noorden Harmen Sticker en
cons., ten oosten Geertien Engelbers, ten zuiden Ipe Haijes, ten westen d Eexter nutwech. Nog
een kamp bij Jan Tammes huis. Ten noorden Jan Tammes meierwijze, ten oosten Tamme
Wijpkes wed., ten zuiden Ocke Aepkes en cons., ten westen d olde Dijck. Nog enig veenland
groot soven vierendeel ackers, ten oosten Willem Fiebes erfgenamen en Jacob Mewes, ten
westen nabuurswetten gelijk, zoals is gelegen boven Muntendam, waarvan drie tiende parten
verkopers in eigendom toebehoren en van Tiaecke Sijbels en Itien (gew.ehel.) zijn geerfd.
Uitgezonderd van deze verkoping zijn zilveren knopen welke bij Willem Fockens en Anna zijn
berustende. De kinderen dienen tot hun 18e jaar onderhouden te worden. Rotger wordt op
Michael [=1e zondag na Pinksteren] 1657, 12 jaar, Jacob 10 jaar, Itien 8 jaar. Wanneer de
kinderen 18 jaar zijn wordt aan de voogden uitbetaald 1000 gld. Zie H.V. tussen Focko Rotgers
en Anna (gew.ehel.) Getuigen: Jurijen Tammes en Luitien Roelefs. 
Fockes, Rotger (I6854)
 
20 - fol.231 - 10 mei 1657 - Anne Fockens, voor dezen weduwe van Focco Rotgers, en nu
getrouwd met Willem Fockens, tevens compareren Rotger Jans, Claes Tiackens en Derck
Haijes, voogden over Focke Rotgers en Anna (gew.ehel.) hun nagelaten vaderloze kinderen
met name: Rotger Fockens], Jacob Fockens], Itien Fockens] en Tiacke Fockens], nu redes
verstorven, verkopen aan Willem Fockes alle goederen van Anna Fockens zoals ze mandelig
heeft gehad met haar overleden man. O.a. behuizing en land, de huisheerd die de voogden
beheren heeft ten noorden Willem Febes wed., ten oosten de d... nutwech, ten zuiden Aijelcke
Abels wed. meierwijze, ten westen nabuur swetten gelijk. Met de overdracht van het
Zuidbroekster kerkenland. Nog een kamp bij Ipe Haijes huis, ten noorden Harmen Sticker en
cons., ten oosten Geertien Engelbers, ten zuiden Ipe Haijes, ten westen d Eexter nutwech. Nog
een kamp bij Jan Tammes huis. Ten noorden Jan Tammes meierwijze, ten oosten Tamme
Wijpkes wed., ten zuiden Ocke Aepkes en cons., ten westen d olde Dijck. Nog enig veenland
groot soven vierendeel ackers, ten oosten Willem Fiebes erfgenamen en Jacob Mewes, ten
westen nabuurswetten gelijk, zoals is gelegen boven Muntendam, waarvan drie tiende parten
verkopers in eigendom toebehoren en van Tiaecke Sijbels en Itien (gew.ehel.) zijn geerfd.
Uitgezonderd van deze verkoping zijn zilveren knopen welke bij Willem Fockens en Anna zijn
berustende. De kinderen dienen tot hun 18e jaar onderhouden te worden. Rotger wordt op
Michael [=1e zondag na Pinksteren] 1657, 12 jaar, Jacob 10 jaar, Itien 8 jaar. Wanneer de
kinderen 18 jaar zijn wordt aan de voogden uitbetaald 1000 gld. Zie H.V. tussen Focko Rotgers
en Anna (gew.ehel.) Getuigen: Jurijen Tammes en Luitien Roelefs. 
Rotgers, Tiacke (I6857)
 
21 - fol.26 - 1 maart 1603 - Ipo Doens en Harmen (ehel.) en Tyacke Sybels en Oemke Wypkes
en Anne (ehel.) verkopen aan Sybrant Claesen en Anne (ehel.) alle goederen zoals Harmen,
Tyacke Sybels en de vrouw van Oemke Wypkes, Anne, hebben geërfd van Bunne Bonnens
kinderen, zoals deze kinderen hebben geërfd van Murke Hemmens en van wijlen hun vader
Bunne Bunnens, inclusief huis en schuur, zoals Murke en Bune hebben nagelaten. Uth
besundert undt aff bescheiden alleene zalige Murcke en zalige Bunne landen de se alrede met
Sybrant ende Anne gescheiden ende gedelet hebben, voermelt daer van upgerichte
scheidebrieff ende hundert daler lyffgave de zalige Bunno Anne syn naegelaten huesfrouwe
hoer levent lanck in hilxvorworden gemaket unde besprocken hefft. Welcke lyffgave nae dat
voerstarven van Anne wederomme sall voerarven up de rechte arffgen. Daer se van her
gekoemen is. Getuigen: Wybbo Fockens en Focko Willems 
Bonnes, Sijbel (I6869)
 
22 - fol.27 - 19 december 1633 - H.V.
Wibrandt Ambsingk [=Wijbrandt Ampsing], gerichtsdienaar van Zuidbroek, die de drost van het
Wold-Oldambt, Wolter Schonenborch assisteert, met Tijae Sijmens en Borneer Garloffs ter
eener, en Eppe Fockens, geassisteerd door Tiddo Harmens, Willem Fockens, haar broer,
hopman Aeijto Aeijlkens en lnt. Tiddo Jurjens, voogden over Eppe, ter andere zijde. Bepaald
wordt dat Eppes landen niet in het huwelijk ingebracht worden. Getuigen: Meinert Haeijens
[=Meijnert Haeijens] en Albert Aeijlckens

- fol.62v - 2 oktober 1634 - Jannes Weßels [=Jannes Wessells], te Muntendam, mede namens
zijn vrouw Bauwe, leent van Berent Berens en Borchert Elles, voormond en voogd over wijlen
Focko Willems nagelaten oudste kinderen, met name Frerick Fockes], Willem Fockes] en Anne
Fockes] 6 daler rente m.b.t. 100 daler. Getuigen: Weßell Jurjens en A.Aeijlkens [=Albert
Aeijlkens]

- fol.92v - 22 december 1654 - H.V.
Willem Fockes en Anna Tiackes. Wanneer Willem voor Anna overlijdt dan zal de huur van 3
deimt land in Ipe Cuipers Borsten en 1/8 deel van Wijmes miede beide gelegen te
Zuidbroeksterhamrik etc. etc. Met de opbrengst van 3000 gld. etc. etc. Indien Anna voor
Willem overlijdt dan zullen genoemde beide percelen met de helft van 2 heerden in Uiterburen
gelegen aan Willem Fockes zijn erfgenamen verblijven. Brg.: Wijbrant Amsingh en Eppe
(ehel.), zuster; Br.: Peter Tiackes] en Clas Tiackes, met hun vrouwen Focktien en Meiske.
Getuigen: Albert Wessels en Fiebe Willems [= Febe Wijllems]

10 mei 1657 - Anne Fockens, voor dezen weduwe van Focco Rotgers, en nu
getrouwd met Willem Fockens, tevens compareren Rotger Jans, Claes Tiackens en Derck
Haijes, voogden over Focke Rotgers en Anna (gew.ehel.) hun nagelaten vaderloze kinderen
met name: Rotger Fockens], Jacob Fockens], Itien Fockens] en Tiacke Fockens], nu redes
verstorven, verkopen aan Willem Fockes alle goederen van Anna Fockens zoals ze mandelig
heeft gehad met haar overleden man. O.a. behuizing en land, de huisheerd die de voogden
beheren heeft ten noorden Willem Febes wed., ten oosten de d... nutwech, ten zuiden Aijelcke
Abels wed. meierwijze, ten westen nabuur swetten gelijk. Met de overdracht van het
Zuidbroekster kerkenland. Nog een kamp bij Ipe Haijes huis, ten noorden Harmen Sticker en
cons., ten oosten Geertien Engelbers, ten zuiden Ipe Haijes, ten westen d Eexter nutwech. Nog
een kamp bij Jan Tammes huis. Ten noorden Jan Tammes meierwijze, ten oosten Tamme
Wijpkes wed., ten zuiden Ocke Aepkes en cons., ten westen d olde Dijck. Nog enig veenland
groot soven vierendeel ackers, ten oosten Willem Fiebes erfgenamen en Jacob Mewes, ten
westen nabuurswetten gelijk, zoals is gelegen boven Muntendam, waarvan drie tiende parten
verkopers in eigendom toebehoren en van Tiaecke Sijbels en Itien (gew.ehel.) zijn geerfd.
Uitgezonderd van deze verkoping zijn zilveren knopen welke bij Willem Fockens en Anna zijn
berustende. De kinderen dienen tot hun 18e jaar onderhouden te worden. Rotger wordt op
Michael [=1e zondag na Pinksteren] 1657, 12 jaar, Jacob 10 jaar, Itien 8 jaar. Wanneer de
kinderen 18 jaar zijn wordt aan de voogden uitbetaald 1000 gld. Zie H.V. tussen Focko Rotgers
en Anna (gew.ehel.) Getuigen: Jurijen Tammes en Luitien Roelefs. 
Fockes, Willem (I6853)
 
23 - fol.27 - 19 december 1633 - H.V.
Wibrandt Ambsingk [=Wijbrandt Ampsing], gerichtsdienaar van Zuidbroek, die de drost van het
Wold-Oldambt, Wolter Schonenborch assisteert, met Tijae Sijmens en Borneer Garloffs ter
eener, en Eppe Fockens, geassisteerd door Tiddo Harmens, Willem Fockens, haar broer,
hopman Aeijto Aeijlkens en lnt. Tiddo Jurjens, voogden over Eppe, ter andere zijde. Bepaald
wordt dat Eppes landen niet in het huwelijk ingebracht worden. Getuigen: Meinert Haeijens
[=Meijnert Haeijens] en Albert Aeijlckens

- fol.92v - 22 december 1654 - H.V.
Willem Fockes en Anna Tiackes. Wanneer Willem voor Anna overlijdt dan zal de huur van 3
deimt land in Ipe Cuipers Borsten en 1/8 deel van Wijmes miede beide gelegen te
Zuidbroeksterhamrik etc. etc. Met de opbrengst van 3000 gld. etc. etc. Indien Anna voor
Willem overlijdt dan zullen genoemde beide percelen met de helft van 2 heerden in Uiterburen
gelegen aan Willem Fockes zijn erfgenamen verblijven. Brg.: Wijbrant Amsingh en Eppe
(ehel.), zuster; Br.: Peter Tiackes] en Clas Tiackes, met hun vrouwen Focktien en Meiske.
Getuigen: Albert Wessels en Fiebe Willems [= Febe Wijllems] 
Fockes, Eppien (I6860)
 
24 - fol.27 - 19 december 1633 - H.V.
Wibrandt Ambsingk [=Wijbrandt Ampsing], gerichtsdienaar van Zuidbroek, die de drost van het
Wold-Oldambt, Wolter Schonenborch assisteert, met Tijae Sijmens en Borneer Garloffs ter
eener, en Eppe Fockens, geassisteerd door Tiddo Harmens, Willem Fockens, haar broer,
hopman Aeijto Aeijlkens en lnt. Tiddo Jurjens, voogden over Eppe, ter andere zijde. Bepaald
wordt dat Eppes landen niet in het huwelijk ingebracht worden. Getuigen: Meinert Haeijens
[=Meijnert Haeijens] en Albert Aeijlckens

- fol.92v - 22 december 1654 - H.V.
Willem Fockes en Anna Tiackes. Wanneer Willem voor Anna overlijdt dan zal de huur van 3
deimt land in Ipe Cuipers Borsten en 1/8 deel van Wijmes miede beide gelegen te
Zuidbroeksterhamrik etc. etc. Met de opbrengst van 3000 gld. etc. etc. Indien Anna voor
Willem overlijdt dan zullen genoemde beide percelen met de helft van 2 heerden in Uiterburen
gelegen aan Willem Fockes zijn erfgenamen verblijven. Brg.: Wijbrant Amsingh en Eppe
(ehel.), zuster; Br.: Peter Tiackes] en Clas Tiackes, met hun vrouwen Focktien en Meiske.
Getuigen: Albert Wessels en Fiebe Willems [= Febe Wijllems] 
Amsingh, Wibrand (I6863)
 
25 - fol.270 - 28 september 1696 - H.V.
Hindrick Peters en Enje Tiapkes, weduwe van Renger Ebels. Brg.: Wijmer Sijgers, zwager;
Sijmen Jans en Hindrick Jans [=Hendijrck Jans Kupper]. , neven; Br.: Hemke Rengers] en
Bouwe Rengers, kinderen; Focko Ebels, zwager; Cornelis Elties, neef; Willem Jans, oude
zwager; Aijlcko Peters, dedigsman; Getuigen: Peter Luijckens en Hindrick Jans

fol.39 - 25 november 1697 - Jan Galtes, Claes Sijbrants, voormond en voogd over Haijo
Willems, zijnde een onmondige zoon van wijlen gerichtssubstituut Willem Jans, nu in het 22e
jaar, maken een afhandeling met Aijso Ebels, wedman in Veendam en Wildervank, m.b.t. de
nalatenschap van wijlen Frouwe Ebels, stiefmoeder van Haijo Willems, en zuster van Aijso
Ebels, de mede erfgenamen van Aijso Ebels, te weten zijn broers Jan Ebels, de wedman
Tiaecke Ebels, als mede Enje Tiapkes, als weduwe van Renger Ebels, en Cornelis Elties, zoon
van Eltio Ebels, geven Aijso toestemming namens hen te handelen. Bepaald wordt dat Aijso
Ebels aan Jan Ebels wegens ouderlijke lasten van Frouwe Ebels zal uitkeren 30 car.gld. Aijso
Ebels verkrijgt alle lijfstoebehoren met en zilveren dracht en zilveren oorijzer, twee gouden
ringen, een kerke boekje met zilveren beslag, een bed en twee kussens, met een gouden dukaat.
Bovendien behoudt Aijso eigendomlijk zodanig land te Oterdum zoals hij mandelig heeft
gehad met zijn zuster Frouwe Ebels. Haije Willems verkrijgt alle andere goederen. Getuigen:
Haijo Elties en Haijo Nannes. 
Tyapkes, Enie (I6839)
 
26 - fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens
[=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.),
Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens
[=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als
voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s.
gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een
heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten
noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an
de Klamsloit.
Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd
aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten
oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche
loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als
gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß.
Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens,
als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de
jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso
Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als
gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch
eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech
Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes
arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten
naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko
Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege
horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan
Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens
gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven
Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen:
mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- Zuidbroek Vx fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens [=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.), Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens [=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s. gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an de Klamsloit. Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß. Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens, als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen: mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- fol.8v - 17 juli 1602 - Johan Hovinck [=Joehann Hoevynk] en Esse (ehel.) versetten aan
Tydde Tyaedens [=Tiddo Tiaedens] en Hemke (ehel.) een akker land gelegen in de zuidzijde
van Hilcke Eppens heerd land in Zuidbroek, ten noorden Hilcko Eppens, ten zuiden Aepko
Vreercks, als gebruiker. Strekkende uit het oosten van de Olde Ae, in het westen
nabuurswetten gelijk. Tijd: 6 jaar. Getuigen: Haijije Omkens en Cornelis Warners.

- fol.33v - 30 maart 1603 - Tyddo Tyaens [=Tiddo Tiaedens] en Hemke (ehel.), Sybel
Tyackens [=Sibelo Tiackens] en Syntke (ehel.), Johan Hovinck [=Joehan Hoevynk] en Esse
(ehel.), Aeyto Aeylkens en Tyaere (ehel.) als erfgenamen van Elke [=Eltko], getrouwd
geweest met Aeylko Tyaes ter ener en Aeylko Tyaes [=Aeylko Tianß] ter andere zijde. Ze
maken een afhandeling. De erfgenamen zullen Aeylko Tyaes betalen 673 Emder gld. 10 br.st.
Aeylko heeft ontvangen een lijftocht van 100 daler van de erfgenamen. Hij heeft ontvangen
een handschrift groot 100 Emder gulden over Johan Hovinck en Esse (ehel.), de erfgenamen
zijn hem nog schuldig 473 Emder gld. 10 br.st. Nog verdeeld dienen te worden de paarden en
koeien en de andere beesten. Getuigen: [Cornelis Warners]

- fol.46v - 7 juni 1603 - Tydde Tiaerts [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.) en Sybel
Tiaeckens [=Sibelo Tiackens] zijn vrouw, Johan Hovinck [=Joehan Hoevynck] of zijn vrouw,
Aielt Aeylkens [=Aeyto Aeylkens]en Tya (ehel.) maken een scheiding van de volgende
landen, welke Hemko, Syntke, Esse en Tyae, van wijlen hun vader Focko Frericks en wijlen
hun moeder Elke hebben geërfd. Tydde en Hemke genieten 5 akkers land te Zuidbroek, zoals
Harmen Jans en zijn vrouw gebruiken, en Tydde en Hemke eerder hebben gebruikt. Ten
zuiden burgemeester Hillebrant Rolteman, ten noorden Aelidt Phebens. Strekkende uit het
oosten van de Olde Ae, in het westen nabuurswetten gelijk, doer Sappemeer Wolderloedyck.
Nog een zuidelijke akker in Hilcko Eppens heerd, Tiddo en Hemko ten zuiden, ten noorden
Hilcko Eppens. Strekkende uit het oosten van de Olden Ae, in het westen nabuurswetten
gelijk. Noch dat lutke Venke gelegen tusschen Loegen daer Jan Tonnis buiten den wech ende
Johan Breboem boven den wech ant ant suiden ende ant noerden Anne Smits arfg. buyten den
wech ende Egge Willems boven den wech. Streckende uth dat oesten van Johan Hovincks teyn
deymt, welcke hem ende Esse ende in dese scheidine toe dele is gevallen Int westen doer
Sappemeer an de Woldster loedyck soe ende gelick als hoer dat van hoer olderen en
voerolderen is angearvet. Ende noch de helfte van de arffgen. anpart boven Muntendam up de
dertich ackeren, welcke dartich ackeren naest ter swette ant suiden gelegen is Hemmo
Tiaeckens, ant norden ende Willem Stycker, streckende uth dat oesten van den Bostsloet int
westen doer Sappemeer an Kramswolder loedyck. Noch den derden deel van de noerderste
acker, daer Wylko Eggens nu ter wydt wondt, daer toe soelen Tydde unde Hemke geneten de
geboemten staende up de vorgeß. Vyff ackeren landts, de Harmen Janßen nu ter tydt bewondt
ende Tidde ende Hemke toe voeren bewondt ende gebruckt hebben, met de tralien ende
anckeren ende ander iserwerck dattet muurwerck ant hueßbevatet hefft.
Ende Sybel Tyackens ende Sintke soelen in egendoem geneten den halven herdt landts
gelegen in Sudtbroeck inde Overbuiren, daer Focko Frericks ende Elke affgestorven synnen
ende nu ter tydt van Aeylke Tyaedens ende Aeyto ende Tyae gebruckt worden streckende uth
dat oesten van den Olden Ae, int westen doer Sappemeer. An welcke herdt ant norden Tyart
Nannens ende ant suiden Eltie Hemkens. Noch den verden part vant veen welke Aeylko
Tyaens ende Ebke van Eggo Hebbels gekoft hebben, gelegen tusschen Loegen streckende van
den Herenwech int westen, gelick boven verhaelt, daer Gerdt Bloem ant suiden, ende Claes
Knotte ant noerden. Noch twe ackeren veen landts gelegen tusschen Muntendam ende
Suidtbroeck, daer Tepe Roleffs nu ter tydt woendt, streckende uth dat oesten vanden olden
Dwarssloot, int westen gelick boven voerhaelt, daer Rentko Wybbens ant suiden ende Tepe
ende Lutgert ant norden.
Johan Hovinck ende Esse soelen genieten in den ersten den halven suiderste herdt landes
gelegen in Suidtbroeck inde Utterbuyren, de Syse Janß nu ter tydt gebruickt, daer Focke
Wyllems de andere halve norderste herdt van toe kumpt, streckende uth dat oesten vanden
Olden Ae, int westen gelick de arffgen. synnen angearvet. Ten zuiden Ipo Phebens, ten
noorden Sybrant Clasen. Noch een venne landts tusschen Suidbroeck ende Muntendam,
strekkende uit het westen van de Hereweg, int oesten an Aelydt Phebens ganse kamp daer
Johan ende Esse selfs met hoer toe gedelde teyn deymet ende Anne Smyts arffgen. ant suiden,
en ten noorden Sybelt Ryndts.
Ende noch gedachte teyn deymt daer Johan ende Esse voergess met hoer gedachte venne
ende Alidt Phebens met den voorgess ganse kampe ant norden ende ant oesten ende suiden de
Letze ende ant westen den dwarsloet tendes de vennen de naeste swet synnen.
Aeyto ende Tya soelen geneten den anderen halve herdt landts gelegen in Suidbroeck in de
Overbuyren waer Focke ende Eltie affgestorven synnen ende nu ter tydt by Aeylko ende Aeyto
ende Tyas gebrucket worden dat in aller gestalt soe in gelick Sybell Tyackens ende Syntke de
ander halve herdt synnen toegedeelt unvorscheden unde de verde part van den voergeß veen
welcke Aeylke Tyaens ende Elko van Eggo Hebels hebben gekoft unde dat in aller gestalt soe
Sybelt ende Syntke daer tegens verde part is toegedeelt ende hier voeren beschreven unde
noch de helfte van de arffgen. Anpart veen landes gelegen up de dartich ackeren boven
Muntendam soe ende gelick Tyddo Tyaens ende Hemke de ander helfte hier varen synnen
toegescheet ende gedeelt ende de derde deel vande norderste acker gelegen tusschen
Muntendam ende Suidtbroeck daer Wilko Eggens nu ter tydt woondt.
Des blyft ungedeelt 4 ackeren landes gelegen un Upko Bennes zaliger gedachte herdt landes
in Mydwolde up ende uth streckende soe de aldaer inden herdt gelegen synnen met syn annex
ende gerechticheit, mede een syr veens in Duyrken acker en een syr veens in Dyurcken acker,
mede hoer andeel in Eppe Einkens herdt, ende een rentebreff van Frerick Eebls ende Reyner
Garbrants. Getuigen: [Merthen Jacops en Cornelis Warners ] 
Fockes, Hemke (I6807)
 
27 - fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens
[=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.),
Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens
[=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als
voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s.
gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een
heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten
noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an
de Klamsloit.
Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd
aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten
oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche
loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als
gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß.
Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens,
als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de
jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso
Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als
gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch
eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech
Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes
arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten
naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko
Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege
horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan
Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens
gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven
Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen:
mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- Zuidbroek Vx fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens [=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.), Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens [=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s. gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an de Klamsloit. Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß. Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens, als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen: mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- fol.8v - 17 juli 1602 - Johan Hovinck [=Joehann Hoevynk] en Esse (ehel.) versetten aan
Tydde Tyaedens [=Tiddo Tiaedens] en Hemke (ehel.) een akker land gelegen in de zuidzijde
van Hilcke Eppens heerd land in Zuidbroek, ten noorden Hilcko Eppens, ten zuiden Aepko
Vreercks, als gebruiker. Strekkende uit het oosten van de Olde Ae, in het westen
nabuurswetten gelijk. Tijd: 6 jaar. Getuigen: Haijije Omkens en Cornelis Warners.

- fol.33v - 30 maart 1603 - Tyddo Tyaens [=Tiddo Tiaedens] en Hemke (ehel.), Sybel
Tyackens [=Sibelo Tiackens] en Syntke (ehel.), Johan Hovinck [=Joehan Hoevynk] en Esse
(ehel.), Aeyto Aeylkens en Tyaere (ehel.) als erfgenamen van Elke [=Eltko], getrouwd
geweest met Aeylko Tyaes ter ener en Aeylko Tyaes [=Aeylko Tianß] ter andere zijde. Ze
maken een afhandeling. De erfgenamen zullen Aeylko Tyaes betalen 673 Emder gld. 10 br.st.
Aeylko heeft ontvangen een lijftocht van 100 daler van de erfgenamen. Hij heeft ontvangen
een handschrift groot 100 Emder gulden over Johan Hovinck en Esse (ehel.), de erfgenamen
zijn hem nog schuldig 473 Emder gld. 10 br.st. Nog verdeeld dienen te worden de paarden en
koeien en de andere beesten. Getuigen: [Cornelis Warners]

- fol.46v - 7 juni 1603 - Tydde Tiaerts [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.) en Sybel
Tiaeckens [=Sibelo Tiackens] zijn vrouw, Johan Hovinck [=Joehan Hoevynck] of zijn vrouw,
Aielt Aeylkens [=Aeyto Aeylkens]en Tya (ehel.) maken een scheiding van de volgende
landen, welke Hemko, Syntke, Esse en Tyae, van wijlen hun vader Focko Frericks en wijlen
hun moeder Elke hebben geërfd. Tydde en Hemke genieten 5 akkers land te Zuidbroek, zoals
Harmen Jans en zijn vrouw gebruiken, en Tydde en Hemke eerder hebben gebruikt. Ten
zuiden burgemeester Hillebrant Rolteman, ten noorden Aelidt Phebens. Strekkende uit het
oosten van de Olde Ae, in het westen nabuurswetten gelijk, doer Sappemeer Wolderloedyck.
Nog een zuidelijke akker in Hilcko Eppens heerd, Tiddo en Hemko ten zuiden, ten noorden
Hilcko Eppens. Strekkende uit het oosten van de Olden Ae, in het westen nabuurswetten
gelijk. Noch dat lutke Venke gelegen tusschen Loegen daer Jan Tonnis buiten den wech ende
Johan Breboem boven den wech ant ant suiden ende ant noerden Anne Smits arfg. buyten den
wech ende Egge Willems boven den wech. Streckende uth dat oesten van Johan Hovincks teyn
deymt, welcke hem ende Esse ende in dese scheidine toe dele is gevallen Int westen doer
Sappemeer an de Woldster loedyck soe ende gelick als hoer dat van hoer olderen en
voerolderen is angearvet. Ende noch de helfte van de arffgen. anpart boven Muntendam up de
dertich ackeren, welcke dartich ackeren naest ter swette ant suiden gelegen is Hemmo
Tiaeckens, ant norden ende Willem Stycker, streckende uth dat oesten van den Bostsloet int
westen doer Sappemeer an Kramswolder loedyck. Noch den derden deel van de noerderste
acker, daer Wylko Eggens nu ter wydt wondt, daer toe soelen Tydde unde Hemke geneten de
geboemten staende up de vorgeß. Vyff ackeren landts, de Harmen Janßen nu ter tydt bewondt
ende Tidde ende Hemke toe voeren bewondt ende gebruckt hebben, met de tralien ende
anckeren ende ander iserwerck dattet muurwerck ant hueßbevatet hefft.
Ende Sybel Tyackens ende Sintke soelen in egendoem geneten den halven herdt landts
gelegen in Sudtbroeck inde Overbuiren, daer Focko Frericks ende Elke affgestorven synnen
ende nu ter tydt van Aeylke Tyaedens ende Aeyto ende Tyae gebruckt worden streckende uth
dat oesten van den Olden Ae, int westen doer Sappemeer. An welcke herdt ant norden Tyart
Nannens ende ant suiden Eltie Hemkens. Noch den verden part vant veen welke Aeylko
Tyaens ende Ebke van Eggo Hebbels gekoft hebben, gelegen tusschen Loegen streckende van
den Herenwech int westen, gelick boven verhaelt, daer Gerdt Bloem ant suiden, ende Claes
Knotte ant noerden. Noch twe ackeren veen landts gelegen tusschen Muntendam ende
Suidtbroeck, daer Tepe Roleffs nu ter tydt woendt, streckende uth dat oesten vanden olden
Dwarssloot, int westen gelick boven voerhaelt, daer Rentko Wybbens ant suiden ende Tepe
ende Lutgert ant norden.
Johan Hovinck ende Esse soelen genieten in den ersten den halven suiderste herdt landes
gelegen in Suidtbroeck inde Utterbuyren, de Syse Janß nu ter tydt gebruickt, daer Focke
Wyllems de andere halve norderste herdt van toe kumpt, streckende uth dat oesten vanden
Olden Ae, int westen gelick de arffgen. synnen angearvet. Ten zuiden Ipo Phebens, ten
noorden Sybrant Clasen. Noch een venne landts tusschen Suidbroeck ende Muntendam,
strekkende uit het westen van de Hereweg, int oesten an Aelydt Phebens ganse kamp daer
Johan ende Esse selfs met hoer toe gedelde teyn deymet ende Anne Smyts arffgen. ant suiden,
en ten noorden Sybelt Ryndts.
Ende noch gedachte teyn deymt daer Johan ende Esse voergess met hoer gedachte venne
ende Alidt Phebens met den voorgess ganse kampe ant norden ende ant oesten ende suiden de
Letze ende ant westen den dwarsloet tendes de vennen de naeste swet synnen.
Aeyto ende Tya soelen geneten den anderen halve herdt landts gelegen in Suidbroeck in de
Overbuyren waer Focke ende Eltie affgestorven synnen ende nu ter tydt by Aeylko ende Aeyto
ende Tyas gebrucket worden dat in aller gestalt soe in gelick Sybell Tyackens ende Syntke de
ander halve herdt synnen toegedeelt unvorscheden unde de verde part van den voergeß veen
welcke Aeylke Tyaens ende Elko van Eggo Hebels hebben gekoft unde dat in aller gestalt soe
Sybelt ende Syntke daer tegens verde part is toegedeelt ende hier voeren beschreven unde
noch de helfte van de arffgen. Anpart veen landes gelegen up de dartich ackeren boven
Muntendam soe ende gelick Tyddo Tyaens ende Hemke de ander helfte hier varen synnen
toegescheet ende gedeelt ende de derde deel vande norderste acker gelegen tusschen
Muntendam ende Suidtbroeck daer Wilko Eggens nu ter tydt woondt.
Des blyft ungedeelt 4 ackeren landes gelegen un Upko Bennes zaliger gedachte herdt landes
in Mydwolde up ende uth streckende soe de aldaer inden herdt gelegen synnen met syn annex
ende gerechticheit, mede een syr veens in Duyrken acker en een syr veens in Dyurcken acker,
mede hoer andeel in Eppe Einkens herdt, ende een rentebreff van Frerick Eebls ende Reyner
Garbrants. Getuigen: [Merthen Jacops en Cornelis Warners ]

- fol.62 - 22 maart 1605 - Johan Hovinck verset aan Tonniß Tonniß en Abram (ehel.) vijff
vorell deymet hoylandes op de Meeden by den Sovenwolt daer Harmen Berents ant suiden
ende de Exterlanden ant norden, ende Hayo Tyabkens ant oesten ende ant westen dat
Sovenvolt. Getuigen: Lambertus Harmanni en Aeyso Aeysens

- fol.80v - 1 mei 1613 - Johan Hovinck [=Joehan Hovinck], mede namens zijn vrouw Esse,
dragen over aan Aeito Aeilckens en Tia (ehel.) een setbrief m.b.t. 2 deimt land zoals ze eerder
hebben verzet aan Gert Harmens d.d. 25 november 1604, ingelost en weer verset aan Ipo
Febens, d.d. 2 mei 1611. Getuigen: Merten Jacobs en Tiddo Jurghens 
Hoving, Johan (I6787)
 
28 - fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens
[=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.),
Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens
[=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als
voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s.
gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een
heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten
noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an
de Klamsloit.
Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd
aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten
oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche
loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als
gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß.
Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens,
als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de
jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso
Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als
gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch
eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech
Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes
arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten
naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko
Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege
horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan
Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens
gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven
Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen:
mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- Zuidbroek Vx fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens [=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.), Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens [=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s. gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an de Klamsloit. Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß. Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens, als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen: mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- fol.33v - 30 maart 1603 - Tyddo Tyaens [=Tiddo Tiaedens] en Hemke (ehel.), Sybel
Tyackens [=Sibelo Tiackens] en Syntke (ehel.), Johan Hovinck [=Joehan Hoevynk] en Esse
(ehel.), Aeyto Aeylkens en Tyaere (ehel.) als erfgenamen van Elke [=Eltko], getrouwd
geweest met Aeylko Tyaes ter ener en Aeylko Tyaes [=Aeylko Tianß] ter andere zijde. Ze
maken een afhandeling. De erfgenamen zullen Aeylko Tyaes betalen 673 Emder gld. 10 br.st.
Aeylko heeft ontvangen een lijftocht van 100 daler van de erfgenamen. Hij heeft ontvangen
een handschrift groot 100 Emder gulden over Johan Hovinck en Esse (ehel.), de erfgenamen
zijn hem nog schuldig 473 Emder gld. 10 br.st. Nog verdeeld dienen te worden de paarden en
koeien en de andere beesten. Getuigen: [Cornelis Warners]

- fol.46v - 7 juni 1603 - Tydde Tiaerts [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.) en Sybel
Tiaeckens [=Sibelo Tiackens] zijn vrouw, Johan Hovinck [=Joehan Hoevynck] of zijn vrouw,
Aielt Aeylkens [=Aeyto Aeylkens]en Tya (ehel.) maken een scheiding van de volgende
landen, welke Hemko, Syntke, Esse en Tyae, van wijlen hun vader Focko Frericks en wijlen
hun moeder Elke hebben geërfd. Tydde en Hemke genieten 5 akkers land te Zuidbroek, zoals
Harmen Jans en zijn vrouw gebruiken, en Tydde en Hemke eerder hebben gebruikt. Ten
zuiden burgemeester Hillebrant Rolteman, ten noorden Aelidt Phebens. Strekkende uit het
oosten van de Olde Ae, in het westen nabuurswetten gelijk, doer Sappemeer Wolderloedyck.
Nog een zuidelijke akker in Hilcko Eppens heerd, Tiddo en Hemko ten zuiden, ten noorden
Hilcko Eppens. Strekkende uit het oosten van de Olden Ae, in het westen nabuurswetten
gelijk. Noch dat lutke Venke gelegen tusschen Loegen daer Jan Tonnis buiten den wech ende
Johan Breboem boven den wech ant ant suiden ende ant noerden Anne Smits arfg. buyten den
wech ende Egge Willems boven den wech. Streckende uth dat oesten van Johan Hovincks teyn
deymt, welcke hem ende Esse ende in dese scheidine toe dele is gevallen Int westen doer
Sappemeer an de Woldster loedyck soe ende gelick als hoer dat van hoer olderen en
voerolderen is angearvet. Ende noch de helfte van de arffgen. anpart boven Muntendam up de
dertich ackeren, welcke dartich ackeren naest ter swette ant suiden gelegen is Hemmo
Tiaeckens, ant norden ende Willem Stycker, streckende uth dat oesten van den Bostsloet int
westen doer Sappemeer an Kramswolder loedyck. Noch den derden deel van de noerderste
acker, daer Wylko Eggens nu ter wydt wondt, daer toe soelen Tydde unde Hemke geneten de
geboemten staende up de vorgeß. Vyff ackeren landts, de Harmen Janßen nu ter tydt bewondt
ende Tidde ende Hemke toe voeren bewondt ende gebruckt hebben, met de tralien ende
anckeren ende ander iserwerck dattet muurwerck ant hueßbevatet hefft.
Ende Sybel Tyackens ende Sintke soelen in egendoem geneten den halven herdt landts
gelegen in Sudtbroeck inde Overbuiren, daer Focko Frericks ende Elke affgestorven synnen
ende nu ter tydt van Aeylke Tyaedens ende Aeyto ende Tyae gebruckt worden streckende uth
dat oesten van den Olden Ae, int westen doer Sappemeer. An welcke herdt ant norden Tyart
Nannens ende ant suiden Eltie Hemkens. Noch den verden part vant veen welke Aeylko
Tyaens ende Ebke van Eggo Hebbels gekoft hebben, gelegen tusschen Loegen streckende van
den Herenwech int westen, gelick boven verhaelt, daer Gerdt Bloem ant suiden, ende Claes
Knotte ant noerden. Noch twe ackeren veen landts gelegen tusschen Muntendam ende
Suidtbroeck, daer Tepe Roleffs nu ter tydt woendt, streckende uth dat oesten vanden olden
Dwarssloot, int westen gelick boven voerhaelt, daer Rentko Wybbens ant suiden ende Tepe
ende Lutgert ant norden.
Johan Hovinck ende Esse soelen genieten in den ersten den halven suiderste herdt landes
gelegen in Suidtbroeck inde Utterbuyren, de Syse Janß nu ter tydt gebruickt, daer Focke
Wyllems de andere halve norderste herdt van toe kumpt, streckende uth dat oesten vanden
Olden Ae, int westen gelick de arffgen. synnen angearvet. Ten zuiden Ipo Phebens, ten
noorden Sybrant Clasen. Noch een venne landts tusschen Suidbroeck ende Muntendam,
strekkende uit het westen van de Hereweg, int oesten an Aelydt Phebens ganse kamp daer
Johan ende Esse selfs met hoer toe gedelde teyn deymet ende Anne Smyts arffgen. ant suiden,
en ten noorden Sybelt Ryndts.
Ende noch gedachte teyn deymt daer Johan ende Esse voergess met hoer gedachte venne
ende Alidt Phebens met den voorgess ganse kampe ant norden ende ant oesten ende suiden de
Letze ende ant westen den dwarsloet tendes de vennen de naeste swet synnen.
Aeyto ende Tya soelen geneten den anderen halve herdt landts gelegen in Suidbroeck in de
Overbuyren waer Focke ende Eltie affgestorven synnen ende nu ter tydt by Aeylko ende Aeyto
ende Tyas gebrucket worden dat in aller gestalt soe in gelick Sybell Tyackens ende Syntke de
ander halve herdt synnen toegedeelt unvorscheden unde de verde part van den voergeß veen
welcke Aeylke Tyaens ende Elko van Eggo Hebels hebben gekoft unde dat in aller gestalt soe
Sybelt ende Syntke daer tegens verde part is toegedeelt ende hier voeren beschreven unde
noch de helfte van de arffgen. Anpart veen landes gelegen up de dartich ackeren boven
Muntendam soe ende gelick Tyddo Tyaens ende Hemke de ander helfte hier varen synnen
toegescheet ende gedeelt ende de derde deel vande norderste acker gelegen tusschen
Muntendam ende Suidtbroeck daer Wilko Eggens nu ter tydt woondt.
Des blyft ungedeelt 4 ackeren landes gelegen un Upko Bennes zaliger gedachte herdt landes
in Mydwolde up ende uth streckende soe de aldaer inden herdt gelegen synnen met syn annex
ende gerechticheit, mede een syr veens in Duyrken acker en een syr veens in Dyurcken acker,
mede hoer andeel in Eppe Einkens herdt, ende een rentebreff van Frerick Eebls ende Reyner
Garbrants. Getuigen: [Merthen Jacops en Cornelis Warners ] 
Fockes, Syntke (I6808)
 
29 - fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens
[=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.),
Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens
[=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als
voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s.
gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een
heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten
noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an
de Klamsloit.
Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd
aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten
oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche
loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als
gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß.
Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens,
als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de
jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso
Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als
gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch
eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech
Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes
arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten
naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko
Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege
horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan
Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens
gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven
Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen:
mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- Zuidbroek Vx fol.3v - 17 juni 1602 - Tijddo Tijards [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.), Sijbel Tijackens [=Sibelo Tiackens] en Sijwke (ehel.), Johan Hovink [=Joehann Hoevijnk] en Esse (ehel.), Aito Aeilkens [Aeijto Aeijlkens] en Tija (ehel.), Upko Herens, sibbevoogd, Wijbbo Fockens [=Wybbo Ffockens], voogd, Ailko Tijars [=Aeylko Tiaerß], vader, met Tijacke, als voorstander der jongste dochter, ze maken een scheiding van landen als Focko Frericks s. gedachtenisse hor leve vader up de vorgeß vijff dochter hefft vorarvet.
Ten eersten Tijddo Tijads en Hemke (ehel.) toegedeeld met Aito Aielkens en Tija (ehel.) een heerd waarop Tijddo Tijars met zijn vrouw en kinderen nu op woont, idem ten zuiden, ten noorden burgemeester Rolteman, ten oosten de erfgenamen van Phebo Ipens, ten westen an de Klamsloit. Ten anderen Johan Hovink en zijn vrouw is toegedeeld aan akker land in Hijlko Eppes heerd aan de zuidzijde, ten zuiden Aepko Freriks als gebruiker, ten noorden Hijlko Eppens zelf, ten oosten de Olde Ae, ten westen nabuurswetten gelijk. Nog 2 akkers veenland gelegen Tussche loge, waarop nu woont Tepo Roleffs en Luitger (ehel.), ten zuiden Reneko Wijbbens, als gebruiker, ten noorden Berendt Harmens, ten oosten de Dwarssloit, ten westen Jacob Huß. Ten derde is toegedeeld aan Sijbel Tijackens en Sijcke (ehel.) met de hopman Upko Herens, als voormond, en Wijboo Fockens, voogd, en Alcko Tijars, hopman, als vader, voor Tijake de jongste dochter, voorstanders, wordt toegedeeld de halve heerd waarop nu wonen Sijso Jansen en Ebko (ehel.), gelegen aan de zuidkant in de heerd, ten noorden Ipo Phebes als gebruiker, ten oosten de vaandrig Focko Wijlms, als eigenaar, ten westen de olde Ae. Noch eijn venne tusschen logen gelegen boven undt buten de wech dar ant suden buten de wech Johan Tonnis boven de wech, Johan Breboem ant norden, buten de wech Ane Swettes arffgenamen boven de wech, Eggo Wijllms in t oosten an Aeilko Tijadens komen in twesten naburswetten gelik. Noch twe deelen van eijn acker landes gelegen an de nortsijt dar Wijlko Egges wonet west sijt de Herwech. Noch is bescheiden dat Tijddo Tijades met Aito van wege horer hußfrouwennwederomme solen tho rugge geven van hore angecoffde landen Johan Hovink undt sijne hußfrouwe soven Emder gulden und vor all den gulden gerekent dre Arens gulden. Ingelicken sall Sijbell Tijackens und Sijnke sijn hußfrouwe weder tho rugge geven Tijake mijt hor vorstander twe Emd. Gulden end vor all paijment we [?] gerekent. Getuigen: mester Cornelius Warners en Merten Jacobs

- fol.33v - 30 maart 1603 - Tyddo Tyaens [=Tiddo Tiaedens] en Hemke (ehel.), Sybel
Tyackens [=Sibelo Tiackens] en Syntke (ehel.), Johan Hovinck [=Joehan Hoevynk] en Esse
(ehel.), Aeyto Aeylkens en Tyaere (ehel.) als erfgenamen van Elke [=Eltko], getrouwd
geweest met Aeylko Tyaes ter ener en Aeylko Tyaes [=Aeylko Tianß] ter andere zijde. Ze
maken een afhandeling. De erfgenamen zullen Aeylko Tyaes betalen 673 Emder gld. 10 br.st.
Aeylko heeft ontvangen een lijftocht van 100 daler van de erfgenamen. Hij heeft ontvangen
een handschrift groot 100 Emder gulden over Johan Hovinck en Esse (ehel.), de erfgenamen
zijn hem nog schuldig 473 Emder gld. 10 br.st. Nog verdeeld dienen te worden de paarden en
koeien en de andere beesten. Getuigen: [Cornelis Warners]

- fol.46v - 7 juni 1603 - Tydde Tiaerts [=Tiddo Tiardens] en Hemke (ehel.) en Sybel
Tiaeckens [=Sibelo Tiackens] zijn vrouw, Johan Hovinck [=Joehan Hoevynck] of zijn vrouw,
Aielt Aeylkens [=Aeyto Aeylkens]en Tya (ehel.) maken een scheiding van de volgende
landen, welke Hemko, Syntke, Esse en Tyae, van wijlen hun vader Focko Frericks en wijlen
hun moeder Elke hebben geërfd. Tydde en Hemke genieten 5 akkers land te Zuidbroek, zoals
Harmen Jans en zijn vrouw gebruiken, en Tydde en Hemke eerder hebben gebruikt. Ten
zuiden burgemeester Hillebrant Rolteman, ten noorden Aelidt Phebens. Strekkende uit het
oosten van de Olde Ae, in het westen nabuurswetten gelijk, doer Sappemeer Wolderloedyck.
Nog een zuidelijke akker in Hilcko Eppens heerd, Tiddo en Hemko ten zuiden, ten noorden
Hilcko Eppens. Strekkende uit het oosten van de Olden Ae, in het westen nabuurswetten
gelijk. Noch dat lutke Venke gelegen tusschen Loegen daer Jan Tonnis buiten den wech ende
Johan Breboem boven den wech ant ant suiden ende ant noerden Anne Smits arfg. buyten den
wech ende Egge Willems boven den wech. Streckende uth dat oesten van Johan Hovincks teyn
deymt, welcke hem ende Esse ende in dese scheidine toe dele is gevallen Int westen doer
Sappemeer an de Woldster loedyck soe ende gelick als hoer dat van hoer olderen en
voerolderen is angearvet. Ende noch de helfte van de arffgen. anpart boven Muntendam up de
dertich ackeren, welcke dartich ackeren naest ter swette ant suiden gelegen is Hemmo
Tiaeckens, ant norden ende Willem Stycker, streckende uth dat oesten van den Bostsloet int
westen doer Sappemeer an Kramswolder loedyck. Noch den derden deel van de noerderste
acker, daer Wylko Eggens nu ter wydt wondt, daer toe soelen Tydde unde Hemke geneten de
geboemten staende up de vorgeß. Vyff ackeren landts, de Harmen Janßen nu ter tydt bewondt
ende Tidde ende Hemke toe voeren bewondt ende gebruckt hebben, met de tralien ende
anckeren ende ander iserwerck dattet muurwerck ant hueßbevatet hefft.
Ende Sybel Tyackens ende Sintke soelen in egendoem geneten den halven herdt landts
gelegen in Sudtbroeck inde Overbuiren, daer Focko Frericks ende Elke affgestorven synnen
ende nu ter tydt van Aeylke Tyaedens ende Aeyto ende Tyae gebruckt worden streckende uth
dat oesten van den Olden Ae, int westen doer Sappemeer. An welcke herdt ant norden Tyart
Nannens ende ant suiden Eltie Hemkens. Noch den verden part vant veen welke Aeylko
Tyaens ende Ebke van Eggo Hebbels gekoft hebben, gelegen tusschen Loegen streckende van
den Herenwech int westen, gelick boven verhaelt, daer Gerdt Bloem ant suiden, ende Claes
Knotte ant noerden. Noch twe ackeren veen landts gelegen tusschen Muntendam ende
Suidtbroeck, daer Tepe Roleffs nu ter tydt woendt, streckende uth dat oesten vanden olden
Dwarssloot, int westen gelick boven voerhaelt, daer Rentko Wybbens ant suiden ende Tepe
ende Lutgert ant norden.
Johan Hovinck ende Esse soelen genieten in den ersten den halven suiderste herdt landes
gelegen in Suidtbroeck inde Utterbuyren, de Syse Janß nu ter tydt gebruickt, daer Focke
Wyllems de andere halve norderste herdt van toe kumpt, streckende uth dat oesten vanden
Olden Ae, int westen gelick de arffgen. synnen angearvet. Ten zuiden Ipo Phebens, ten
noorden Sybrant Clasen. Noch een venne landts tusschen Suidbroeck ende Muntendam,
strekkende uit het westen van de Hereweg, int oesten an Aelydt Phebens ganse kamp daer
Johan ende Esse selfs met hoer toe gedelde teyn deymet ende Anne Smyts arffgen. ant suiden,
en ten noorden Sybelt Ryndts.
Ende noch gedachte teyn deymt daer Johan ende Esse voergess met hoer gedachte venne
ende Alidt Phebens met den voorgess ganse kampe ant norden ende ant oesten ende suiden de
Letze ende ant westen den dwarsloet tendes de vennen de naeste swet synnen.
Aeyto ende Tya soelen geneten den anderen halve herdt landts gelegen in Suidbroeck in de
Overbuyren waer Focke ende Eltie affgestorven synnen ende nu ter tydt by Aeylko ende Aeyto
ende Tyas gebrucket worden dat in aller gestalt soe in gelick Sybell Tyackens ende Syntke de
ander halve herdt synnen toegedeelt unvorscheden unde de verde part van den voergeß veen
welcke Aeylke Tyaens ende Elko van Eggo Hebels hebben gekoft unde dat in aller gestalt soe
Sybelt ende Syntke daer tegens verde part is toegedeelt ende hier voeren beschreven unde
noch de helfte van de arffgen. Anpart veen landes gelegen up de dartich ackeren boven
Muntendam soe ende gelick Tyddo Tyaens ende Hemke de ander helfte hier varen synnen
toegescheet ende gedeelt ende de derde deel vande norderste acker gelegen tusschen
Muntendam ende Suidtbroeck daer Wilko Eggens nu ter tydt woondt.
Des blyft ungedeelt 4 ackeren landes gelegen un Upko Bennes zaliger gedachte herdt landes
in Mydwolde up ende uth streckende soe de aldaer inden herdt gelegen synnen met syn annex
ende gerechticheit, mede een syr veens in Duyrken acker en een syr veens in Dyurcken acker,
mede hoer andeel in Eppe Einkens herdt, ende een rentebreff van Frerick Eebls ende Reyner
Garbrants. Getuigen: [Merthen Jacops en Cornelis Warners ]

- fol.80v - 1 mei 1613 - Johan Hovinck [=Joehan Hovinck], mede namens zijn vrouw Esse,
dragen over aan Aeito Aeilckens en Tia (ehel.) een setbrief m.b.t. 2 deimt land zoals ze eerder
hebben verzet aan Gert Harmens d.d. 25 november 1604, ingelost en weer verset aan Ipo
Febens, d.d. 2 mei 1611. Getuigen: Merten Jacobs en Tiddo Jurghens 
Fockes, Tyae (I6809)
 
30 - fol.7 - 4 juli 1602 - H.V.
Ipo Doens en Harmen Sybels. Brg.: Ebke Doens, moeder; Anne Doens, zuster; Br.: Tyacko
Sybels. Getuige: [Cornelis Warners]

- fol.26 - 1 maart 1603 - Ipo Doens en Harmen (ehel.) en Tyacke Sybels en Oemke Wypkes
en Anne (ehel.) verkopen aan Sybrant Claesen en Anne (ehel.) alle goederen zoals Harmen,
Tyacke Sybels en de vrouw van Oemke Wypkes, Anne, hebben geërfd van Bunne Bonnens
kinderen, zoals deze kinderen hebben geërfd van Murke Hemmens en van wijlen hun vader
Bunne Bunnens, inclusief huis en schuur, zoals Murke en Bune hebben nagelaten. Uth
besundert undt aff bescheiden alleene zalige Murcke en zalige Bunne landen de se alrede met
Sybrant ende Anne gescheiden ende gedelet hebben, voermelt daer van upgerichte
scheidebrieff ende hundert daler lyffgave de zalige Bunno Anne syn naegelaten huesfrouwe
hoer levent lanck in hilxvorworden gemaket unde besprocken hefft. Welcke lyffgave nae dat
voerstarven van Anne wederomme sall voerarven up de rechte arffgen. Daer se van her
gekoemen is. Getuigen: Wybbo Fockens en Focko Willems

- fol.199v - 5 november 1629 - H.V.
Menso Roleffs [merk] en Lubbe Tiaeckes [merk]. Ze krijgt van haar ouders mee 100 daler. Brg.:
Aelthe Jacobs, moeder; Anna Rolefs, zuster; Tijas Sijmens; Br.: Tiacko Sijbels en Idtjen,
ouders; Ipo Doens, zwager; Luithen Kniplingh, zwager; Getuigen: Gerdt Berns [=Gherdt
Berendts] en Albert Aeilkens [=Alberdt Aeilckens]

- fol.167 - 15 december 1637 - Menso Roleffs [merk] ter ener en Tiacko Sibels, mede namens
zijn vrouw Idjen, en Hindrick Jans, schoenmaker, en Aeltien (ehel.) ter andere zijde. Ze maken
een afkoop m.b.t. de nalatenschap van wijlen Lubbe getrouwd geweest met Menso Roleffs.
Laatst genoemde behoudt de gehele nalatenschap, m.u.v. de kleren. Tiacko en vrouw ontvangen
van Menso 57 daler. Getuigen: Albert Aeijlckens en en mr. Willem Eppens.

- fol.30v - 2 mei 1642 - Hindrick Janß [=Hindrick Jansens], schoenmaker te Zuidbroek, en
Aeltien [=Altijen Hijndrijcks] (ehel.) verkopen aan Tiacko Sijbels, Aeltien haar zesde deel van
de moederlijke landen, zoals wijlen haar moeder Idtjen heeft nagelaten gelegen in de
uitstrekkende heerd zoals hun vader Tiacko Sijbels gebruikt. Ten noorden Willem Phebens, ten
oosten aan de weg, ten zuiden Aeijlko Abels, kerkenmeier van Zuidbroek, ten westen
nabuurswetten gelijk. Prijs: n.v. Getuigen: Focco Euwens [=Focko Eeues] en Jan Jans anders
Tonnijs.
- fol.31 - 2 mei 1642 - Tiacko Sijbels, te Zuidbroek, is schuldig aan Johan Hindricks en Dewer
(ehel.) 200 daler à 5%. Getuigen: Focko Euwens en Jan Jans anders Tonnijs.

- fol.77v - 7 april 1643 - H.V.
Focco Rotgers en Anneke Tiackes. Brg.: Ubbo Rotgers, broer; Jan Ottes, zwager; Claes
Sibrants; Br.: Tiacko Sibels, vader; Peter Tiackes, broer; Lambert Hindrickx, zwager; Getuigen:
Jan Hindrickx en Willem Fockens.

- fol.78 - 7 april 1643 - Tiacko Sibels, te Zuidbroek, geassisteerd door zijn zoons Peter
Tiackens] en Claes Tiackens, met Hindrick Jans, mede namens zijn vrouw Aeltien, Lambert
Hindrickx en Bunje (ehel.) verkopen aan Focco Rotgers, te Zuidbroek, een behuizing en schuur
te Zuidbroek met de eigendomlijke landen, gelegen in de heerd waarop het huis staat. Tevens de
overdracht van het kerkenland van Zuidbroek. Tevens alle uitgezaaide granen in het land en de
levende have, met de roerende goederen. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Hindricks en Willem
Fockens.

- fol.21v - 21 april 1646 - Tiacko Sibels, te Zuidbroek in Uterbuijren, geassisteerd door zijn
zoons Peter Tiackens] en Claes Tiackens, verkopen aan Focco Rotgers, te Zuidbroek, en Anna
(ehel.) een behuizing en schuur te Zuidbroek in Uterbuijren met hun landerijen staande op de
heerd, strekkende van oost naar west. Ten noorden Willem Phebens, ten zuiden het
Zuidbroeksterkerkenland zoals wordt bewoond door Aeijlko Abels. Met de levende have en het
huismansgereedschap. Tevens het uitgezaaide zomer en winterkoren, met de overdracht van de
Zuidbroekster kerkenlanden. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Hindrix en Willem Fockens.

- fol.226v - 20 juni 1653 - Focco Rotgers en Anna (ehel.) en Pieter Tiackes, op de Meeden,
Claes Tiackes, te Zuidbroek, met Hendrick Jans Stipper, Lammert Hendericks en Gerlef
Harmens, als voogden over Lammert Hendericks Cuipers moederloze kinderkens, nog Doe
Ipens, Bruine Hendricks en Derck Haijes, als voogden over Hendrick Jans Stipper moederloze
kinderkens, verkopen aan Hendrick Jans Stipper en Grietie (ehel.) en aan Lammert Hendricks
Cuiper en Tanneke (ehel.) een stuk land gelegen achter Noordbroek op de Bulte genoemd,
zoals de erfgenamen van Tiacke Sijbels kunnen verdedigen qua grootte. Ten noorden jonker
Jan Rotgers, ten oosten de erfgenamen van Harmen Engelberts, ten zuiden Sebastianus
Sebastiani, ten westen de Korengasterwech. Prijs: n.v. Getuigen: Jan Jans Tonnis en Abraham
Ottens.

- fol.227v - 20 juni 1653 - Focco Rotgers en Anna (ehel.) en Pieter Tiackes, Claes Tiackes, met
Hendrick Jans Stipper, Lammert Hendericks en Gerleff Harmens, als voogden over Lammert
Hendricks Cuiper moederloze kinderkens, nog Doe Ipens, Bruine Hendricks en Derck Haijes,
als voogden over Hendrick Jans Stipperda moederloze kinderkens, verkopen aan Doe Ipens,
Sijbel Ipens, Aeijlcke Ipens, Bunne Ipens en Epke Ipens, samen erfgenamen van wijlen Ipe
Does en Harmen (gew.ehel.) hun aandeel van een stuk land te Zuidbroek inde Borsten in 6
deimt. Ten noorden de kerk van Zuidbroek, ten oosten Focco Willems erfgenamen, ten zuiden
d Edewech, ten westen de Wijmes miede. Prijs: 100 Emder gld. Getuigen: Jan Jans Tonnis en
Abraham Ottens.

- fol.228v - 20 juni 1653 - Focco Rotgers [=Focko Rotgers] en Anna (ehel.) zijn schuldig aan
Doe Ipens, Bruine Hendricks en Derck Haijes, als voogden over Hendrick Jans Stipperda zijn
moederloze kinderen 300 daler en een zilveren dukaton [tegen 63 stuiver], welke schuld is
ontstaan wegens wijlen Tiacko Sijbels, pupillen voorbenoemd hun bestevader zijn
nalatenschap. Getuigen: Jan Jans Tonnis en Abraham Ottens.

- fol.229v - 20 juni 1653 - Focco Rotgers [=Focko Rotgers] en Anna (ehel.) zijn schuldig aan
Hendrick Jans Stipperda, Lammert Hendricks en Gerleff Harmens, als voogden over Lammert
Hendricks moederloze kinderen 300 daler en een zilveren dukaton, welke schuld is ontstaan
wegens wijlen Tiacko Sijbels, pupillen voorbenoemd hun bestevader zijn nalatenschap.
Getuigen: Jan Jans Tonnis en Abraham Ottens.

- fol.230v - 20 juni 1653 - Focco Rotgers en Anna (ehel.) en Pieter Tiackes, Claes Tiackes, met
Hendrick Jans Stipperda, Lammert Hendricks en Gerleff Harmens, als voogden over Lammert
Hendricks Cuiper moederloze kinderkens, nog Doe Ipens, Bruine Hendricks en Derck Haijes,
als voogden over Hendrick Jans Stipperda moederloze kinderkens, verkopen aan Doe Ipens,
Sijbel Ipens, Aeijlcke Ipens, Bunne Ipens en Epke Ipens, samen erfgenamen van wijlen Ipe
Does en Harmen (gew.ehel.) 3/4 akker achter Noordbroek in het Meer in 3 akkers. Ten
noorden de kerk van Noordbroek, ten oosten de Korengarsterwech, ten zuiden en westen Jan
Hovincks erfgenamen. Prijs: 112 ½ daler. Getuigen: Jan Jans Tonnis en Abraham Ottens. 
Sijbels, Tiacko (I6867)
 
31 - In 1635 benoemd tot hoogleraar te Groningen (gaf Geschiedenis)
-Datum inaugurele rede 17 febr. 1635.

ANDREAE (Tobias) (1), geb. te Braunfels in het graafschap Solms 19 Aug. 1604, gest. te Groningen 17 Oct. 1676, zoon van den hofprediker en superintendant Tobias A. en Margaretha Fischer, oudste dochter van Joh. Piscator, hoogleeraar in de theologie te Herborn, studeerde in zijn geboorteplaats onder Joh. Ever. Zaunschlifer, doorliep in vijf jaren de latijnsche school te Herborn en wijdde twee jaren aan de philosophie bij zijn oom Piscator en Joh. Hendr. Alstedius. Gedurende zes of zeven jaren studeerde hij vervolgens de philosophie en medicijnen te Bremen onder Gerard de Neufville, wiens onderricht nu en dan afweek van de destijds in de scholen gehuldigde leerstellingen, en gaf en zelf particuliere lessen. In 1628 in zijn vaderland teruggekeerd, bezocht hij de universiteiten van Marburg en Keulen en op aanraden van Henr. Alting ook Groningen, waar hij wederom bijzondere lessen in alle deelen der philosophie gaf en belast werd met de opvoeding van Alting's drie zonen. Door dezen bekwam hij na de voltooiing daarvan eenzelfde betrekking bij den 14-jarigen hertog van Landsberg, den lateren keurvorst Frederik V, met wien A. het hof der Oranjes bezocht en 15 Nov. 1632 te
Leiden als student wordt ingeschreven. Nogmaals, doch alleen, op 26 Mei 1633 ingeschreven als stud. phil., zal hij daar van Schooten, Golius en Burgersdijk hebben gehoord. 17 Febr. 1635 werd hij als opvolger van Jan. Gebhard te Groningen benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis en het grieksch, welken post hij slechts een half jaar heeft verlaten voor een bezoek aan Lodewijk de Geer in Zweden, wiens dochter Elisabeth hij 26 Mei 1643 te Amsterdam had gehuwd, daardoor de schoonbroeder wordend o.a. van Adriaan Trip. Het reeds te Bremen ontvangen onderwijs had A. ontvankelijk gemaakt voor de philosophie van Descartes, die zich weldra, Jan. 1644, ook te Groningen moest beklagen over de Admiranda methodus (Ultraj. 1643) van Mart. Schoock. Hoewel A. slechts éénmaal hebbende ontmoet, verzocht Descartes hem 27 Mei 1644 in zijne afwezigheid te willen inlichten over de handelingen van dezen en Gisb. Voet. Zijn, na het door de rechters, waaronder Maresius en A., ten gunste van Descartes op 20 Apr. 1645 gewezen vonnis, slechts twee brieven aan A. van den wijsgeer dd. 26 Mei en 16 Juli 1645, naar inhoud bekend, A.'s blijvende gezindheid kan worden afgeleid uit de omstandigheid, dat hij zijn vroegeren bremer studiegenoot Joh. Clauberg, nu hoogleeraar te Herborn, tot het Cartesianisme bracht, onder de leiding, in 1648, van hun later gemeenschappelijken vriend Joh. de Raey. Na Descartes' dood verdedigde hij diens Notae in programmate quodam (Amst. 1648) tegen den afvalligen Regius en werd over zijn wijsbegeerte, evenals Clauberg, in een heftigen strijd gewikkeld met den regent van het leidsche Staten-college Jac. Revius. Ook in zijne laatste jaren onderwees A. in druk bezochte private lessen de cartesiaansche grondbeginselen. Rector is hij geweest in 1640, toen hij de onder te noemen lijkrede hield, in 1649, 59 en 67. Met ijver nam hij van 1640 tot 8 Dec. 1668 den post van bibliothecaris waar. In 1669 kwam hij voor op de voordracht tot hoogleeraar te Franeker. Van de uit zijn huwelijk gesp roten 5 zonen en 4 dochters waren vijf kinderen reeds bij den dood zijner vrouw op 25 Aug. 1659 overleden. Zijn portret aet. 41, gesneden door S. van Lamsweerde met onderschrift van J.F. Gronovius is in de ondergenoemde Effigies. A. stond ook, althans in 1651, in briefwisseling met Coccejus..

Behalve verschillende theses, waaronder de Triumviratu, gaf A. uit: Henricus Nassovius sive oratio in excessum ill. et gen. D. Comitis Henric. Nassovii (Gron. 1640); Brevis replicatio reposita Brevi explicationi mentis humanae ... D. Henrici Regii (Amst. 1653) en de Assertio methodi Cartesianae opposita Jac. Revii ... praefatae methodi Cartesianae considerationi theologicae quam vocat I (Gron. 1653), II (ib. 1654), beantwoord door Revius' ????????????? I (Lugd. Bat. 1654) II, (ib. 1655) en ???????????? (ib. 1654).

Zie: Effigies et Vitae Profess. Groning. (Gron. 1654) 124; J. Mensinga, Oratio in decessum Tob. Andreae (Gron. 1676); Boeles, Levenssch. Groninger proff., 23 achter Jonckbloet, Gedenkboek der hoogeschool (Gron. 1864); Sepp, Godgeleerd onderwijs II (Leid. 1874) 361 v.v.; Posthumus Meyjes, Jac. Revius (Diss. Amst. 1895) 172 e.v., 204; Oeuvres de Descartes IV (Par. 1899) 78, 123, 155, 195, 214, 245-47, 437; V (ib. 1903) 228; VIII (ib. 1905) 224 e.v., 370; Duker, Gisb. Voetius II (Leiden 1907) 175 e.v., 186.

ANDREAE (Tobias), geboren te Braunfels in het graafschap Solms den 19 Augustus 1607, was van moeders zijde een kleinzoon van den beroemden Johannes Piscator, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Herborn, alwaar Andreae den grond zijner studiën legde en zich later in de wijsbegeerte oefende; van hier begaf hij zich naar Bremen, waar hij zeven jaren verbleef, en, daar hij naar het openbare leeraarschap stond, bereidde hij zich daartoe voor door bijzondere lessen in de wijsbegeerte te houden.

In 1628 naar zijn vaderland teruggekeerd zijnde, begaf hij zich op aanraden van zijnen beschermer Hendrik Alting naar Groningen, waar hij, gedurende eenige tijd, bijzondere lessen in de wijsbegeerte gaf. Vervolgens vertrouwde Alting hem de zorg over de opvoeding van zijne kinderen, en toen zij geen leermeester meer noodig hadden, deed Alting hem eene dergelijke betrekking bij eenen Poolschen Prins erlangen. Na dezen gedurende drie jaren te hebben onderwezen, werd hij tot Hoogleeraar in de Geschiedenis en Grieksche taal te Groningen, en later tevens tot Bibliothecaris der Hoogeschool aangesteld, welke posten hij met veel ijver waarnam, tot aan zijnen dood, den 17 October 1676.

Hij was een groot vriend en aanhanger van Descartes, en wist den geleerden Johannes Claubergius, Hoogleeraar eerst te Herborn en daarna te Duisburg, tot zijn gevoelen over te halen. Ook nam hij voor Descartes de pen op tegen Jacobus Revius, Hoogleeraar te Leyden en gaf in 1653 een vinnig antwoord uit, getiteld:

Methodi Cartesianae assertio opposita Jacobi Revii etc. Praef. Methodi cartesianae considerationi Theologicae. Het tweede deel van dit antwoord kwam in het volgende jaar uit.

Hij schreef ook in het jaar 1653 tegen Henricus Regius, Hoogleeraar in de Geneeskunde te Utrecht. Brevis replicatio brevi explioatione mentis humanae Henr. Regii reposita.

Zijne afbeelding is door Lamsweerde in het koper gebragt.

Zie van Hoogstraten en Brouërius van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb., die hem even als Kok, abusivelijk Tobias Andreas noemen; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.; Brucherus, Gedenkb. van Stad en Lande, Ypeij en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv. Kerk, D. II. bl. 456; Algem. Woordenb. der zamenl. 
Andreae, Tobias (I10473)
 
32 01-06-1637 Noordbroek,
Boedelscheiding: De kinderen en kleinkinderen maken een verdeling van de nalatenschap van Eppo Ebelens en Rempke. 
Sebens, Aldert (I2537)
 
33 01-06-1637 Noordbroek,
Boedelscheiding: De kinderen en kleinkinderen maken een verdeling van de nalatenschap van Eppo Ebelens en Rempke. 
Eppens, Frieske (I2532)
 
34 01-06-1637 Noordbroek,
Boedelscheiding: De kinderen en kleinkinderen maken een verdeling van de nalatenschap van Eppo Ebelens en Rempke. 
Sebens, Harmen (I2539)
 
35 01-06-1637 Noordbroek,
Boedelscheiding: De kinderen en kleinkinderen maken een verdeling van de nalatenschap van Eppo Ebelens en Rempke. 
Sebens, Hommo (I2538)
 
36 01-06-1637 Noordbroek,
Boedelscheiding: De kinderen en kleinkinderen maken een verdeling van de nalatenschap van Eppo Ebelens en Rempke. 
Sebens, Poppo (I2540)
 
37 01-06-1637 Noordbroek,
Boedelscheiding: De kinderen en kleinkinderen maken een verdeling van de nalatenschap van Eppo Ebelens en Rempke. 
Eppens, Wije (I2541)
 
38 08-11-1668 Nieuwolda
Verkoop: Een stuk land in het Midwolder kerkenland, het smal Heerdje, dat Hemme Alberts meierwijze heeft gebruikt. Prijs 500 Car. gld.
Berent Autjes en Eltjo Ebels assisteren Hemme Alberts bij de verkoop (ze zijn zwagers = schoonzoons)
(source: Nieuwolda, Rechterlijke Archieven 1648-1811 - 2000, S.H.Abels - Eexterzandvoort en T.K.J. Wagenaar - Groningen)

30-11-1682 Veendam,
Getuige: Wordt genoemd in het huwelijkscontract van Frouwe Ebels.
(source: Zuidbroek, Notariële Archieven 1602-1811 - S.H. Abels en T.K.J. Wagenaar - Eexterzandvoort 2009, CD Rom - PDF, ISBN - 978-90-807051-4-2 - Y)

27 februari 1683 - Eltio Ebels, Renger Ebels, Cornelis Hasewinckel en Frouwe Ebels
(ehel.), Jan Ebels, de wedman Tiacko Ebels, wedman Focco Ebels en Aijso Ebels, samen
kinderen en erfgenamen van wijlen Ebel Elties en Bouwe (gew.ehel.), in leven wonende te
Zuidbroek, maken een deling van de meeste landen, venen en huizen zoals ze geërfd hebben
van hun ouders.
Ten eerste Eltio Ebels en Tiacke Ebels is ten deel gevallen de kerkenplaats te Zuidbroek met de
halve weeringe en de behuizing erop staande, met het stro en het uitgezaaide koren. In totaal
gerekend op 1500 car.gld., zoals comparanten bewoond en gebruikt hebben.
Ten tweede Renger Ebels is ten deel gevallen de griede boute en veen te Zuidbroek met de
behuizing en hoven met een aandeel in de klap. Ten noorden Renger Ebels met een
Zuidbroekster kerkenplaats, ten oosten den Aede weg, ten zuiden Eltie Jans, ten westen de
Boerwijk. Geschat op 700 car.gld.
Ten derde Focco Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek. Ten
noorden Egbert Alberts, als meijer, ten oosten een kamp van 6 deimt eveneens behorend aan de
erfgenamen, ten zuiden Tonnijs Aepkes, ten westen de wegh na Muntendam. De kamp is
geschat op 700 car.gld.
Ten vierde Cornelis Hasewinckel en Frouwe (ehel.) samen met Aijso Ebels een kamp groot 6
deimt te Zuidbroek. Ten oosten aan de voorgenoemde kamp van 4 deimt swettende. Met een
stukje land te Oterdum. Geschat op 1200 car.gld.
Ten vijfde Jan Ebels is ten deel gevallen een kamp land groot 4 deimt te Zuidbroek, ten oosten
van de vorige kamp groot 6 deimt. Geschat op 600 car.gld.
Door contant geld aan elkaar te betalen zullen de verschillen vereffend worden. Enige venen
blijven mandelig. Getuigen: Sijso Derx en commissaris Jan Roelefs.

18 januari 1686 - Tammo Augustinus, te Sappemeer ter ener, en Eltio Jans, Eltio
Ebels, Renger Ebels, Frouwe Ebels, weduwe van Cornelis Hasewinckel, Jan Ebels, Tiacko
Ebels, Focco Ebels en Aijso Ebels, ter ander zijde. Ze maken een erfwisseling van enige venen
onder Zuidbroek. Tamme Augustinus draagt over aan de gezamenlijke comparanten een stuk
veen met de ondergrond in wijlen de heer Trips Kijlcompagnie, zich uitstrekkende uit het
oosten tot in het westen aan Hindrick Coops plaats. Zoals de heer Trip en cons. deze venen
door beslissing van de Hoog mogende heren hadden behouden. Hiertegen transporteren Eltio
Jans en cons. aan Tamme Augustinus zoveel veen met de ondergrond in Augustinus twee
plaatsen, door welke plaatsen de limietscheidinge tussen Zuidbroek en Sappemeer doorloopt.
Dit stukje veen heeft ten noorden een Zuidbroekster kerkenplaats, ten zuiden Luppo Lamberts.
Eltio Jans en cons. geven toe 15 car.gld. Getuigen: Hindrick Sijsen en Frans Fransen.

15-02-1689 Noordbroek
Getuige: Wordt genoemd in het huwelijkscontract van zijn broer Focco
(source: Oldambt Rechterlijk Archief - Bewerking Jacob Boerema, Annen - http://www.jacobboerema.nl/ - Y)

25 november 1697 - Jan Galtes, Claes Sijbrants, voormond en voogd over Haijo
Willems, zijnde een onmondige zoon van wijlen gerichtssubstituut Willem Jans, nu in het 22e
jaar, maken een afhandeling met Aijso Ebels, wedman in Veendam en Wildervank, m.b.t. de
nalatenschap van wijlen Frouwe Ebels, stiefmoeder van Haijo Willems, en zuster van Aijso
Ebels, de mede erfgenamen van Aijso Ebels, te weten zijn broers Jan Ebels, de wedman
Tiaecke Ebels, als mede Enje Tiapkes, als weduwe van Renger Ebels, en Cornelis Elties, zoon
van Eltio Ebels, geven Aijso toestemming namens hen te handelen. Bepaald wordt dat Aijso
Ebels aan Jan Ebels wegens ouderlijke lasten van Frouwe Ebels zal uitkeren 30 car.gld. Aijso
Ebels verkrijgt alle lijfstoebehoren met en zilveren dracht en zilveren oorijzer, twee gouden
ringen, een kerke boekje met zilveren beslag, een bed en twee kussens, met een gouden dukaat.
Bovendien behoudt Aijso eigendomlijk zodanig land te Oterdum zoals hij mandelig heeft
gehad met zijn zuster Frouwe Ebels. Haije Willems verkrijgt alle andere goederen. Getuigen:
Haijo Elties en Haijo Nannes. 
Ebels, Eltie (I2485)
 
39 1 december 1608 - Frerick Eebelenß, op de Meeden, en Ette (ehel.) verkopen aan
Attio Rotgers en Geeske (ehel.) 3 akkers land in Diurcken acker onder Zuidbroek. Ten
noorden streckende by die halve Wehren langes, ten oosten Jan Gertz, ten zuiden strekkende
an die olde wech, ten westen Diurckenackerssloet. Mitz bescheyden dat Frerick Eebels en
Ette vrij van die behuijsinge soelen wesen soe up die dre ackeren iß staende. Getuigen:
[Rencko Wijbbens en Peter Sijmens] 
Ebelens, Frerick (I2454)
 
40 11 Mar 1793, Blijham.
Adolf Steffen en Tonke Cornelis, voormond en sibbe voogd over het minderjarige kind van wijlen Geert Steffens bij Martjen Cornelis in echte verwekt, de vreemde voogd is overleden, doen de afrekening. Batig saldo is 2 st. Elizabet Geerts, voor de wet meerderjarige pupil, gaat akkoord. Zij krijgt het batig saldo en de gehele boedel, zoals in het administratieboek gespecificeerd. 
Steffens, Adolph (I8106)
 
41 14 maart 1665 - H.V.
Eppo Pieters, zoon van wijlen Peter Eppens, en Aeltien Reijners, dochter van Reiner Fockens.
Eppo brengt samen met zijn voogden in 2000 car.gld. Terwijl de bruids vader inbrengt 1500
car.gld. en een goed bed. Brg.: Haijo Fockens Ruischer [=Haijo Fockens Ruisker], Focko
Aijtens en Eltio Jans, voogden; Aeijlko Peters, broer; Roeleff Andries en Eeme Egberts,
zwagers; Br.: Reijner Fockens, vader; Remke Fockens en Derck Fockens, ooms; Roeleff
Aijelkens en Ave (ehel.), zuster; Getuigen: Arent Eppens en Hermannus Clementis. 
Peters, Eppe (I2510)
 
42 1563, Jan.12. Ebele Edzekens, optredende voor zijn huisvrouw, procedeert tegen haar broers Rembo, Ipo en Eitko Eppens, vorderende scheiding en deeling van de landerijen, nagelaten door Rembo, den grootvader van partijen (klaarblijkelijk de grootvader van vaderskant) 1). In deze zaak had de ambtman der beide Oldambten een vonnis gewezen. waarvan beroep van weerszijden was ingesteld. Het beroep van Ebele q. q. betrof de quaestie van de vererving van goederen van ooms en tantes. Burgemeesteren en Raad van Groningen beslissen in hooger beroep: a) op het appel van Rembo c.s. wordt het vonnis goed en het appel kwaad verklaard; b) voorzoover het appel van Ebele betreft, wordt de zaak teruggewezen naar den ambtman.
Dat wy etc. in der schelinge tusschen Ebele Edzekens, wegen syner huesfrouwen anclagher, eens-, ende Rembo sampt Ipo ende Eltke Eppens, gebroederen, verantwoerders, anderdeels, heerkomende, dat ghemelte Ebele van wegen als vss. eysschende was eene rechte erffscheydinghe ende delinghe van alle de landen ende arven als de olde Remmo dessen vss. Remmen ende syner broederen ende Ebelen vss. huesfrouwen oldevader ghewest, vorarvet hefft, etc., daer de erb. borgemester Johan Wyfringe, unse amptman der beyden Oldenampten, eenen doem van ghegeven, den Rembo mit synen broederen vss., insgelyken Ebele vg. in eenen artykell, des oems ende moyen goederen betreffende, an uns beroepen;
Hebben wy, b. ende r. upgemelt, na guetlicke verhoer beyder parten, Rembo Eppens ende syner medeparten ghedane beroepinghe quaet ende den doem in dem valle gueth gekant; oeverst soe voele Ebelen vss. beroepinghe ende voerghewanthe beswaringhe belanghen doeth, hebben wy deselve sake weder tho landtrechte ghewesen. Actum den XII dach Januarii anno XVCLXIII. 
Edzekens, Ebele (I2451)
 
43 1639 - 1705 folio 20-36 Ledemaeten der Gemeinte I.C. op ’t Hooge sandt
14 december 1679
Jan Oomkes

9 maart 1684
Annejen Berents h.v. Jan Oomkens

Kerkelijke en Consistoriaale Acten der Gemeijnte J. Christi in Sappemeer, begonnen in November 1714.
Den 2 december [1714] is het Heilig Avontmael des Heeren voor de eerstemaal door mij bedient en hebbe doen ter tijd alhier gevonden deze navolgende lidmaaten:

Bij het Voordiep ten zuiden
Jan Oomkes en Antje Berents

Op 30-01-1694 (Vx14) verkopen Sicco Fopkens, voormond, en Reent Geerts, voogd over de kinderen van zaliger Otto ter Ham bij Martien Fopkens, aan Jan Oomkens en Antie uit Sapmeer
een huis als copers nu reeds gebruicken, Ten N. het Heerendiep, ten O en Z. Hindrick Jacobs en ten W. Borgercompagniesterdiep. 
Berents, Antie (I2789)
 
44 1639 - 1705 folio 20-36 Ledemaeten der Gemeinte I.C. op ’t Hooge sandt
14 maart 1697
Hindrick Oomkens

1 jan 1706 gekozen, na 3 proclamaties bevestigd
ouderling Claas Jans voor Jan Pieters
diaken Albert Popkes voor Hindrik Oomkes 
Oomkes, Hindrick (I2807)
 
45 1652-1653, 1656 GEZWORENE VAN GRONINGEN, 1657-1664 2e SECRETARIS VAN GRONINGEN; 1665 1e SECRETARIS VAN GRONINGEN; 1666 AFGEVAARDIGDE TER ADMIRALITEIT VAN AMSTERDAM; 1667, 1668, 1681 LID VAN GEDEPUTEERDE STATEN; 1669-1670, 1673-1675 AFGEVAARDIGDE TER STATEN-GENERAAL; 1678 LID VAN DE RAAD VAN STATE,

OVERGENOMEN VAN NNWB :
In 1647 werd hij student te Utrecht. Na zijne promotie werd hij gezworene zijner geboortestad 1652, secretaris dier stad 22 Mei 1665 en raadsheer in 1671. Voorts bekleedde hij nog het ambt van secretaris van Gedeputeerde staten, werd in 1667 lid der Staten-Generaal en later voorzitter van dit lichaam. In 1672 werd hij door de Staten gemachtigd om gezamenlijk met prins Willem III, van Beuningen en van Beverningh te onderhandelen met de engelsche gezanten Arlington en Buckingham. Nog diende hij de Republiek als gedeputeerde te velde, kwam voorts in 1673 als afgevaardigde der Staten-Generaal naar Utrecht en beraamde daar met zijne mede-gedeputeerden, nadat de Franschen die stad verlaten hadden, de schikkingen, die destijds zoo veel beroering veroorzaakten. Hetzelfde jaar teekende hij het verbond met den koning van Spanje. In 1665 was hij wegens Groningen lid der Admiraliteit van Amsterdam, het jaar daarop van de Admiraliteit van Harlingen en in de jaren 1680, 82 en 83 curator der groningsche hoogeschool. Op den gedenkpenning geslagen ter herinnering aan het beleg te Groningen (9 Juli - 17 Aug. 1672) ziet men zijn beeltenis. Uit zijn 4 Sept. 1651 te Groningen gesloten huwelijk met Geesje Wichers (1618 - 3 Dec. 1670, dr. van Wicher Rotgersz en Beerta Schöning) liet hij twee kinderen na, een zoon Scato en eene dochter Beerta Elisabeth, gehuwd met Jozef Trip.

Zie: Chr. J. Polvliet, Geslachten Werumëus en Gockinga (1906).

Beroepen:
tussen 1652 en 1653 in Gezworene Van Groningen.Bron 2
in Voorzitter Der Staten-Generaal, Secretaris Gedeputeerde Staten Groningen, Curator Groninger Hogeschool.Bron 1
tussen 1657 en 1664 in 2e Secretaris Van Groningen.Bron 2
in het jaar 1665 in 1e Secretaris Van Groningen.Bron 2
in het jaar 1666 in Afgevaardigde Ter Admiraliteit Van Amsterdam.Bron 2
tussen 1667 en 1668 in Lid Van Gedeputeerde Staten.Bron 2
tussen 1669 en 1670 in Afgevaardigde Ter Staten-Generaal.Bron 2
in het jaar 1678 in Lid Van De Raad Van State.Bron 2
in het jaar 1681 in Lid Van Gedeputeerde Staten.Bron 2

Bron 1: 1907 Nederland's Adelsboek
Bron 2: Feith, Regeringsboek I, II 
Gockinga, Schato (I9521)
 
46 1760, DEN 2 SEPTEMBER, IS DE EERWAARDE ELYSABET TONNIS, WEDU. LUIRT LUIRTS VAN LUTKE SAAXUM, IN HET 85sTE JAAR HAARS OUDERDOMS GERUST.

1761, DEN 9 DECEMBER, IS DE EERWAARDE GEESKE LUIRTS, DOGTER VAN LUIRT LUIRTS EN ELYSABET TONNIS, IN 61sTE JAARS HARES OUDERDOMS OVERLEDEN EN ZYN HIER BEGRAVEN.

N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 25.
GDW, blz. 182, nr. [748]. 
Tonnis, Lijsabet (I8876)
 
47 1761, DEN 9 DECEMBER, IS DE EERWAARDE GEESKE LUIRTS, DOGTER VAN LUIRT LUIRTS EN ELYSABET TONNIS, IN 61sTE JAARS HARES OUDERDOMS OVERLEDEN EN ZYN HIER BEGRAVEN.

N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 25.
GDW, blz. 182, nr. [748]. 
Luirts, Geeske (I8907)
 
48 1800
Waren ledematen te Blijham volgende persoonen
122. 123. Hommo Tjarks en zijne huisvrouw Aeisse Tonkes 
ten Have, Hommo Tjarks (I2925)
 
49 1800
Waren ledematen te Blijham volgende persoonen
122. 123. Hommo Tjarks en zijne huisvrouw Aeisse Tonkes 
Tonkens, Aize Tonkes (I2836)
 
50 1808 wonende aan de Damsterdiep Oldenziel, Roelf Roelfs (I565)
 

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»